RESOLUCIÓ EDU/899/2009, d'1 d'abril, per la qual s'atorguen subvencions a determinades corporacions locals titulars de llars d'infants per als cursos 2006-2007 i 2007-2008.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

EDU/899/2009, d'1 d'abril, per la qual s'atorguen subvencions a determinades corporacions locals titulars de llars d'infants per als cursos 2006-2007 i 2007-2008.

La disposició addicional 2.2 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, preveu que la creació de centres educatius els titulars dels quals siguin les corporacions locals es realitzarà per conveni entre aquestes i l'Administració educativa.

L'Acord de 14 de febrer de 2005 entre el Departament d'Educació i les entitats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, sobre el finançament de la creació de places públiques de llars d'infants i per al seu sosteniment, amb l'objectiu d'impulsar la creació de 30.000 noves places públiques, estableix en la clàusula tercera les quantitats que el Departament d'Educació es compromet a aportar, com a màxim, per a cadascuna de les places esmentades. L'Acord disposa que l'import estàndard establert per al finançament del sosteniment de les places de llars d'infants de titularitat municipal serà com a màxim de 1.800,00 euros per alumne equivalent, sempre que la corporació local es comprometi mitjançant conveni específic a la creació de noves places de llars d'infants.

En el cas que no hi hagi cap compromís per part de la Corporació Local de creació de places de llars d'infants, l'import del finançament pel funcionament serà de 1.100,00 euros per alumne equivalent, llevat dels casos en què l'oferta de places de llars d'infants de titularitat municipal sigui superior al 30% de la població de 0 a 2 anys del municipi, en què el finançament de cadascuna d'aquestes places també serà de 1.800,00 euros per alumne equivalent.

Atès que es van signar diversos convenis de creació de llars d'infants amb corporacions locals amb efectes durant el curs 2007-2008, i aquestes no van rebre subvenció en la Resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual s'atorgaven subvencions a les corporacions locals titulars de llars d'infants, per al curs 2007-2008, ara cal subvencionar-les.

D'altra banda, atès que l'Ajuntament d'Almenar té en funcionament la llar d'infants pública Bambarol des del curs 2006-2007 i aquesta no va rebre subvenció per al seu funcionament per als cursos 2006-2007 i 2007-2008 en les Resolucions EDU/419/2007, de 14 de febrer, EDU/3222/2007, de 23 d'octubre, i EDU/589/2008, de 20 de febrer, ara cal subvencionar-la.

Per això, d'acord amb la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA