DECRET 186/2004, de 17 de febrer, pel qual s'atribueixen competències en matèria de consum a diversos òrgans del Departament de Comerç, Turisme i Consum i de l'Institut Català del Consum.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 186/2004, de 17 de febrer, pel qual s'atribueixen competències en matèria de consum a diversos òrgans del Departament de Comerç, Turisme i Consum i de l'Institut Català del Consum.

El Títol 6 del Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat (DOGC núm. 4054, de 22.1.2004), estableix l'estructura del nou Departament de Comerç, Turisme i Consum, segons la qual les competències en matèria de consum recauen sobre la Secretaria General del Departament i sobre l'Institut Català del Consum, que s'adscriu al Departament, mitjançant la Secretaria General. També es creen les delegacions territorials de Comerç, Turisme i Consum, les quals en matèria de consum depenen orgànicament i funcionalment de la Secretaria General.

L'article 54 estableix les funcions del secretari general, que en aquesta matèria assumeix les funcions de dirigir, ordenar, planificar, coordinar i programar els mecanismes per alcontrol de l'aplicació de la normativa sobre disciplina del mercat i defensa dels consumidors i usuaris.

De la Secretaria General depèn la Subdirecció General de Consum, amb les funcions i l'estructura a què fa referència l'article 62. En conseqüència, formen part d'aquesta Subdirecció el Servei d'Inspecció de Disciplina de Mercat i Consum, la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, el Servei de Mediació i Arbitratge i la Secció de Normativa i Procediment de Consum amb les funcions que ja tenien atribuïdes.

Pel que fa a l'Institut Català del Consum, la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor (DOGC núm. 1719, de 12.3.1993), va establir una nova estructura dels seus òrgans de govern i el Decret 9/1999, de 26 de gener, de reestructuració de l'Institut Català del Consum (DOGC núm. 2818, de 2.2.1999) va fixar les funcions pròpies de cadascun d'aquests òrgans.

Davant els canvis produïts en l'estructura dels organismes de consum, cal atribuir algunes competències establertes per la normativa vigent en aquesta matèria als òrgans existents en l'actual estructura orgànica.

Atès el que disposa la Llei 13/1989, de 13 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,a proposta del titular del departament de Comerç, Turisme i Consum i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La persona titular de la Secretaria General del Departament de Comerç, Turisme i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA