DECRET 12/2005, de 25 de gener, pel qual s'atribueixen competències al director o directora de l'Agència Catalana del Consum.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

12/2005, de 25 de gener, pel qual s'atribueixen competËncies al director o directora de l'AgËncia Catalana del Consum.

MitjanÁant el Decret 186/2004, de 17 de febrer, es van atribuir competËncies en matËria de consum a diversos Úrgans del Departament de ComerÁ, Turisme i Consum i de l'Institut Catal‡ del Consum, com a conseq¸Ëncia de la nova organitzaciÛ administrativa aprovada pel Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i de reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat.

L'article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creaciÛ de l'AgËncia Catalana del Consum estableix les competËncies del director o directora d'aquest organisme adscrit al Departament de ComerÁ, Turisme i Consum, iaglutina diverses funcions que fins al moment de la creaciÛ de l'AgËncia corresponien a diferents Úrgans del Departament i de l'Institut Catal‡ del Consum, d'acord amb la normativa esmentada. Entre aquestes competËncies es troba la imposiciÛ de sancions administratives fins al lÌmit quantitatiu determinat per la normativa sancionadora.

D'altra banda, l'article 21 de la prÚpia llei estableix el rËgim jurÌdic dels actes dictats pels Úrgans de l'AgËncia Catalana del Consum, amb la qual cosa es modifica tambÈ el que preveu a aquest respecte la normativa vigent fins ara. Es fa necessari, per tant, adaptar l'atribuciÛ de competËncies en matËria sancionadora a les noves previsions legals.

Per aixÚ, atËs el que disposa la Llei 13/1989, de 13 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'administraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de ComerÁ, Turisme i Consum i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article ˙nic

S'atribueixen al director o directora de l'AgËncia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA