DECRET 322/2000, de 27 de setembre, pel qual es crea el fitxer automatitzat relatiu als expedients de les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental i de llicència ambiental.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

322/2000, de 27 de setembre, pel qual es crea el fitxer automatitzat relatiu als expedients de les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental i de llicència ambiental.

En compliment del que preveu l’apartat segon de la disposició addicional segona de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal, el Departament de Medi Ambient per Decret 342/1994, de 29 de novembre, va fer pública la relació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament i les seves entitats adscrites.

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, estableix un nou sistema d’intervenció administrativa de les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut en l’àmbit territorial de Catalunya, i substitueix el sistema de control d’activitats classificades existent fins a la data, pel règim d’autorització i de llicència ambiental.

Actualment la protecció de dades de caràcter personal està regulada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. L’article 20 d’aquesta disposició estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers automatitzats només es podrà fer mitjançant disposició general publicada en el diari oficial de l’Administració pública responsable.

A proposta del conseller de Medi Ambient, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal gestionat pel Departament de Medi Ambient que es descriu a l’annex d’aquest Decret.

Article 2

Aquest fitxer està subjecte al que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Decret 342/1994, de 29 de novembre, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Medi Ambient i les empreses públiques que li han estat adscrites.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

Annex

Nom genèric del fitxer: expedients de les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental i al règim de llicència ambiental.

Responsable: Departament de Medi Ambient.

—1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA