ORDRE JUI/120/2003, de 4 de març, per la qual es regulen determinats fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Justícia i Interior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE JUI/120/2003, de 4 de març, per la qual es regulen determinats fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Justícia i Interior.

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al Boletín Oficial del Estado o al diari oficial que correspongui.

La disposició addicional 1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, estableix també que les administracions públiques responsables de fitxers de titularitat pública hauran d'aprovar la pertinent disposició de regulació dels fitxers o adaptar l'existent en un termini de tres anys, comptadors des de la seva entrada en vigor.

Mitjançant el Decret 324/1994, de 16 de novembre, es varen regular els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació i Relacions Institucionals i els seus organismes autònoms, de conformitat amb la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, actualment derogada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Entre els fitxers regulats en aquest Decret, relacionats amb la prevenció i extinció d'incendis, es va regular la Base de dades de la campanya forestal i la Base de dades de mitjans i recursos mobilitzables en cas d'emergència, així com, pel que fa a l'Escola de Policia de Catalunya, els fitxers d'expedients d'alumnes, de pagament a professors i Base de dades de professors.

Així mateix, pel Decret 359/1994, de 29 de novembre, es va regular el Registre d'agents venedors gestionat per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, i el Reglament de l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, aprovat pel Decret 176/1996, de 4 de juny, va crear els fitxers d'expedient personal d'alumnes i de dades del personal docent de l'esmentada Escola als articles 28 i 29.

Posteriorment, s'ha regulat, entre d'altres, el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del Centre d'Emergències 1-1-2, mitjançant l'aprovació del Decret 274/1999, de 13 d'octubre.

Tenint en compte les activitats desenvolupades en l'àmbit d'aquest Departament, es fa necessari crear nous fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i suprimir-ne d'altres, així com modificar els ja regulats, als efectes d'adaptar-los a les previsions de la normativa vigent. En concret, mitjançant aquesta Ordre es creen, modifiquen o suprimeixen determinats fitxers en l'àmbit de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, s'hi inclouen també els fitxers de l'Escola de Bombers i Seguretat Civil, així com en l'àmbit de l'Escola de Policia de Catalunya, la Direcció General del Joc i d'Espectacles, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes i la Secretaria General del Departament.

La disposició addicional 3 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, estableix que els consellers de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, resten habilitats per a la creació, modificació i supressió, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

En conseqüència, atès l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el que preveu l'esmentada disposició addicional 3 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

1.1 A l'annex 1 d'aquesta Ordre es regulen i es fan públics determinats fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia i Interior, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i que s'assenyalen a continuació:

Directori telefònic del CECAT.

Control de despesa de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

Serveis del Grup d'Emergències Mèdiques.

Despatx de bombers.

Expedients de contractació, registre de convenis i expedients patrimonials en l'àmbit d'Interior.

Registre de visites de la seu del Departament (Via Laietana, núm. 69).

Base de dades del sistema d'informació de l'Escola de Policia de Catalunya (GAP).

Fitxer de beneficiaris de premis.

Fitxer de participants en promocions.

1.2 En el mateix annex 1 d'aquesta Ordre, s'estableix per a cada fitxer:

La denominació del fitxer.

La finalitat del fitxer.

Els usos previstos.

Les persones i els col-lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal.

El procediment de recollida de les dades de caràcter personal.

L'estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter personal.

Les cessions de dades de caràcter personal previstes.

L'òrgan administratiu responsable del fitxer, davant el qual es poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel-lació i d'oposició.

Les mesures de seguretat del fitxer amb indicació del nivell exigible d'acord amb el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat mitjançant el Reial decret 994/1999, d'11 de juny.

Article 2

Es modifiquen els fitxers anomenats Base de dades de la campanya forestal, Base de dades de control de bingos i casinos, Base de dades de màquines recreatives i d'atzar, Base de dades d'expedients sancionadors en matèria de joc i d'espectacles i Base de dades de persones que tenen prohibida l'entrada a bingos i casinos, regulats en el Decret 324/1994, de 16 de novembre; el Registre d'agents venedors de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, que fou creat pel Decret 359/1994, de 29 de novembre; els fitxers d'expedient personal d'alumnes i de dades del personal docent creats pels articles 28 i 29 del Reglament de l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya aprovat pel Decret 176/1996, de 4 de juny; i el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del Centre d'Emergències 1-1-2 regulat en el Decret 274/1999, de 13 d'octubre. A l'annex 2 d'aquesta Ordre s'indica, per a cada fitxer modificat, quina o quines són les modificacions que s'estableixen.

Article 3

3.1 Se suprimeixen els fitxers Base de dades de gestió de compres i Base de dades de subvencions, regulats en el Decret 324/1994, de 16 de novembre. D'aquests fitxers s'han esborrat tots els registres.

3.2 Se suprimeixen els fitxers automatitzats de pagament a professors, d'expedients d'alumnes i Base de dades de professors de l'Escola de Policia de Catalunya, regulats en el Decret 324/1994, de 16 de novembre. La informació del fitxer d'expedients d'alumnes i del fitxer Base de dades de professors s'integra al nou fitxer Base de dades del sistema d'informació de l'Escola de Policia de Catalunya (GAP) inclòs a l'annex 1 d'aquesta Ordre. Pel que fa al Fitxer de pagament a professors ha estat integrat en el Sistema d'informació economicofinancera (GECAT) de la Generalitat de Catalunya.

3.3 Se suprimeix el fitxer Base de dades de mitjans i recursos mobilitzables en cas d'emergència, regulat en el Decret 324/1994, de 16 de novembre, esmentat. La informació continguda en aquest fitxer s'integra en el nou fitxer Directori telefònic del CECAT (Centre de Control de Coordinació Operativa de Catalunya) inclòs a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 4

Les persones titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers regulats o modificats a l'empara d'aquesta Ordre han d'adoptar, sota la supervisió directiva de la persona titular del Departament, les mesures tècniques, de gestió i organitzatives per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes les mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la resta de normativa d'aplicació.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions que contradiguin o s'oposin al que disposa aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de març de 2003

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia i Interior

Annex 1

Fitxers de nova creació

Directori telefònic del CECAT

Finalitat:

Possibilitar la localització dels mitjans personals i materials i els recursos mobilitzables davant d'una situació d'emergència.

Usos previstos:

Recerca de mitjans personals i materials i de recursos en cas d'emergència.

Persones i col-lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal:

Persones mobilitzables per raó del seu càrrec o per raó de la seva professió en supòsits d'emergència, d'acord amb el que estableixen els plans de protecció civil, els protocols d'actuació, els convenis de col-laboració i altres instruments de cooperació.

Procediment de recollida de dades:

Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA