DECRET 165/1995, de 16 de maig, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Indústria i Energia i les seves entitats adscrites.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'apartat segon de la disposició addicional 2 de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal, relatiu als fitxers automatitzats existents amb anterioritat a la seva entrada en vigor, estableix que, en el termini d'un any, les administracions públiques responsables de fitxers automatitzats hauran d'adoptar una disposició de regulació del fitxer o d'adaptar la que ja existeixi.

Atès el Reial decret llei 20/1993, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el termini que s'estableix en la disposició addicional 2 de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal;

Pel tal de fer efectiu el mandat legal d'adaptació dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats per aquest Departament i de garantir la màxima transparència en el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, assegurant així als ciutadans de Catalunya l'exercici dels seus drets legítims;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria i Energia, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

A l'annex al present Decret es fa pública la relació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Indústria i Energia i les seves entitats adscrites i que estan subjectes a tots els efectes previstos a la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

Article 2

Per a cada fitxer es regula el seu tractament automatitzat i s'estableix, en el mateix annex, la denominació, la finalitat i els usos previstos, les persones i els col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal, els procediments de recollida de dades, l'estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen, les cessions de dades previstes, l'òrgan administratiu responsable i les unitats administratives en els quals es poden exercir, si s'escau, els drets d'accés, rectificació i cancel·lació.

Article 3

Els responsables de cada fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal adoptaran, sota la direcció de la Secretaria General del Departament d'Indústria i Energia, les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets dels ciutadans reconeguts en la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, i en el seu desplegament reglamentari.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de maig de 1995

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus Conseller

Annex

Fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Indústria i Energia i les seves entitats adscrites

Secretaria General

Aplicació de tramitació d'expedients

Finalitat i usos previstos: la tramitació dels expedients reglamentaris de les instal·lacions industrials.

Persones i col·lectius afectats: els titulars de les instal·lacions industrials.

Procediment de recollida de les dades: les dades s'obtenen directament i de forma voluntària de les persones interessades a través de formularis i entrevistes o en suport informàtic de les entitats col·laboradores de l'Administració.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: base de dades amb la següent informació: Dades identificatives de l'expedient (nom, adreça, telèfon, fax i DNI/NIF del titular i/o representant legal). Dades identificatives de la instal·lació (nom de l'instal·lador, empresa instal·ladora, nom del tècnic responsable del projecte, núm. de col·legiat). Dades dels directors facultatius (nom, adreça, telèfon i DNI/NIF del facultatiu).

Cessions de dades: no se cedeix cap tipus d'informació.

Òrgan administratiu responsable: secretari general del Departament d'Indústria i Energia.

Unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació: Secretaria General del Departament d'Indústria i Energia.

Base de dades de formació

Finalitat i usos previstos: la gestió i tramitació de la formació del personal del Departament.

Persones i col·lectius afectats: el personal del Departament que realitza cursos de formació.

Procediment de recollida de les dades: les dades s'obtenen directament i de forma voluntària dels interessats per mitjà de formularis.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: base de dades amb la següent informació: Dades identificatives del personal que realitza cursos (nom, unitat orgànica i DNI/NIF del personal).

Cessions de dades: no se cedeix cap tipus d'informació.

Òrgan administratiu responsable: cap del Servei de Seguiment i Suport de la Gestió.

Unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació: Secretaria General.

Direcció General de Seguretat Industrial

Base de dades d'automòbils

Finalitat i usos previstos: control reglamentari dels vehicles subjectes a inspeccions tècniques que es realitzen a les diferents ITV per realitzar la gestió de les inspeccions periòdiques, així com efectuar un tractament estadístic de les dades amb caràcter intern i subjecte al secret estadístic.

Persones i col·lectius afectats: qualsevol persona resident a Catalunya i propietària d'un vehicle subjecte a inspecció tècnica.

Procediment de recollida de les dades: les dades s'obtenen de la Direcció General de Trànsit i de les inspeccions tècniques de vehicles.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal: base de dades amb les dades...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA