ORDRE ENS/175/2003, de 10 de març, per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ENS/175/2003, de 10 de març, per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament.

Mitjançant el Decret 335/1994, de 16 de novembre, modificat pel Decret 44/1998, de 3 de març, es varen regular els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb les previsions que estableix la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

La Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, ha estat derogada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la qual, en el seu article 20, estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques s'ha de fer mitjançant una disposició general publicada al Boletín Oficial del Estado o al diari oficial que correspongui.

Així mateix, la disposició addicional 1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, disposa que les administracions públiques responsables de fitxers de titularitat pública han d'aprovar la pertinent disposició de regulació dels fitxers o adaptar l'existent en un termini de tres anys, comptadors des de la seva entrada en vigor.

D'altra banda, la disposició addicional 3 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, habilita els consellers de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

Atesa aquesta habilitació legal, i per tal d'aplegar la regulació en una sola norma dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament i garantir, d'aquesta manera, la màxima seguretat jurídica i transparència en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, per mitjà del Decret 103/2003, d'1 d'abril, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha derogat el Decret 335/1994, de 16 de novembre, i el Decret 44/1998, de 3 de març, que modifica l'anterior.

En conseqüència, és procedent regular per mitjà d'una ordre els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament, amb la finalitat de donar compliment a la normativa esmentada i actualitzar la relació dels fitxers esmentats a les necessitats sorgides en el temps transcorregut des de la publicació del Decret 335/1994, de 16 de novembre, modificat pel Decret 44/1998, de 3 de març, i als canvis organitzatius produïts en l'estructura del Departament. Això comporta la creació de nous fitxers, així com la modificació i supressió d'alguns dels fitxers anteriorment regulats pels decrets esmentats.

Per tant, vist el que preveu la disposició addicional 3 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, atès que aquesta Ordre ha estat sotmesa a informació pública, d'acord amb el que disposa l'article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre. Per a cada fitxer s'estableix:

La denominació del fitxer.

La finalitat del fitxer i els usos previstos.

Les persones o col-lectius afectats o obligats a subministrar les dades.

El procediment de recollida de les dades de caràcter personal.

L'estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal.

Les cessions de dades de caràcter personal previstes.

L'òrgan administratiu responsable del fitxer.

Les mesures de seguretat, amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt.

L'òrgan davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició.

Article 2

En l'annex 2 s'especifica quins dels fitxers automatitzats gestionats pel Departament d'Ensenyament que estaven regulats pel Decret 335/1994, de 16 de novembre, modificat pel Decret 44/1998, de 3 de març, han estat objecte de modificacions i els que han estat suprimits. La resta dels fitxers que regula aquesta Ordre són de nova creació.

Article 3

A l'annex 3 figuren les adreces de les unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel-lació.

Article 4

Els òrgans responsables dels fitxers regulats a l'empara d'aquesta Ordre han d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes les mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en els seus desplegaments reglamentaris.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de març de 2003

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d'Ensenyament

Annex 1

Denominació: Inspecció.

Finalitat i usos previstos:

Realització de les funcions pròpies de la Inspecció d'Ensenyament. Tractaments estadístics.

Persones o col-lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Professorat i alumnat dels centres docents.

Procediment de recollida de dades:

Comunicacions efectuades per la direcció del centre.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal:

 1. Professorat:

  Dades de caràcter identificatiu:

  Nom i cognoms.

  DNI (o altre identificador).

  Dades acadèmiques i professionals:

  Titulació.

  Acreditació de llengua catalana.

  Dades de detall de l'ocupació i carrera administrativa:

  Cos

  Especialitat

  Matèries que imparteix.

  Idioma en què imparteix cada matèria.

  Càrrecs en el centre.

  Jornada laboral.

  Horari.

  Faltes d'assistència.

  Data d'ingrés al centre.

  Data de baixa al centre.

 2. Dades estadístiques referides a l'alumnat del centre.

  Cessions de dades previstes:

  No hi ha cessió.

  Òrgan administratiu responsable:

  Secretari general.

  Nivell de seguretat del fitxer:

  Bàsic.

  Unitats administratives per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició:

  Secretaria General (Subdirecció General de la Inspecció d'Ensenyament).

  Delegacions territorials del Departament d'Ensenyament.

  El centre docent o el servei educatiu corresponent.

  Denominació: Inscripcions a les proves d'accés als cicles formatius i per a l'obtenció dels certificats de les escoles oficials d'idiomes (EOI).

  Finalitat i usos previstos:

  Gestió de les inscripcions i de la realització de les proves d'accés als cicles formatius i per a l'obtenció dels certificats de les escoles oficials d'idiomes.

  Persones o col-lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

  Persones interessades a realitzar les proves.

  Procediment de recollida de dades:

  Sol-licitud d'inscripció i revisió del compliment dels requisits per part del centre.

  Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal:

  Dades de caràcter identificatiu:

  Nom i cognoms.

  DNI o document identificatiu.

  Adreça.

  Telèfon.

  Adreça electrònica.

  Dades de característiques personals:

  Data de naixement.

  País de naixement.

  Província de naixement.

  Municipi de naixement.

  Nacionalitat.

  Sexe.

  Indicació sobre si pertany o no a una família nombrosa i tipus.

  Dades de la sol-licitud:

  Identificació de la sol-licitud.

  Centre docent.

  Identificació de la prova.

  Data de la sol-licitud.

  Número de la sol-licitud.

  Informació sobre la documentació aportada.

  Indicació sobre si és o ha estat alumne d'una EOI.

  Dades de pagament:

  Data de pagament.

  Import.

  Número de referència bancari.

  Codi de pagament.

  Dades del resultat de les proves:

  Qualificacions de les parts que componen la prova.

  Qualificació final de la prova.

  Dades identificatives del certificat emès.

  Data d'expedició del certificat.

  Dades especialment protegides:

  Indicació sobre si es pateix algun grau de minusvalidesa.

  Cessions de dades previstes:

  No hi ha cessió de dades.

  Òrgan administratiu responsable

  Secretari general.

  Nivell de seguretat del fitxer:

  Alt.

  Unitats administratives per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició:

  Centre docent on realitza les proves.

  Direcció General de Formació Professional.

  Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

  Denominació: Arxiu unificat de destinataris (AUD).

  Finalitat i usos previstos:

  Mantenir la informació dels destinataris (entitats o persones físiques) a qui el Departament d'Ensenyament tramet habitualment correspondència o documentació. La informació es manté mentre hi hagi la relació sol-licitada.

  Persones o col-lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

  Entitats i persones físiques que mantinguin correspondència habitualment amb el Departament d'Ensenyament o que sol-licitin tramesa de documentació.

  Procediment de recollida de dades:

  Formalització de subscripcions i sol-licitud del destinatari.

  Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal:

  Dades de caràcter identificatiu:

  Nom i cognoms.

  Adreça.

  Telèfon.

  Càrrec.

  Institució.

  Cessions de dades previstes:

  No hi ha cessió.

  Òrgan administratiu responsable:

  Secretari general.

  Nivell de seguretat del fitxer:

  Bàsic.

  Unitats administratives per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició:

  Secretaria General.

  Denominació: Registre de personal docent.

  Finalitat i usos previstos:

  Selecció, provisió de llocs i gestió administrativa i econòmica del personal docent, gestió i resolució de les convocatòries dels ajuts dels fons d'acció social, gestió de les sol-licituds d'exàmens mèdics de salut.

  Persones o col-lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

  Personal funcionari, interí, laboral o contractat administratiu docent.

  Procediment de recollida de dades:

  Gestió administrativa i econòmica del personal docent de la Generalitat.

  Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal:

  Dades de caràcter identificatiu:

  Nom i cognoms.

  DNI.

  NIF.

  Domicili.

  Telèfon.

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA