DECRET 325/1994, de 16 de novembre, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'apartat 2 de la disposició addicional 2 de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, disposa que, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei orgànica, les administracions públiques responsables de fitxers automatitzats hauran d'adoptar una disposició de regulació del fitxer o adaptar-hi l'existent. Posteriorment, mitjançant el Reial decret-llei 20/1993, de 22 de desembre, es va prorrogar aquest termini.

A fi de fer efectiu l'esmentat mandat legal, es fa necessari regular els fitxers automatitzats existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 5/1992, gestionats pel Departament de Justícia i que contenen dades de caràcter personal, garantint, d'aquesta manera, la màxima transparència en el tractament automatitzat de les dades contingudes en aquests fitxers, i assegurant a les persones o col·lectius afectats l'exercici dels seus drets legítims.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del titular del Departament de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

A l'annex d'aquest Decret es fa pública la relació dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia i que estan dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

Article 2

Es regula el tractament automatitzat de cada fitxer i s'estableix, en el mateix annex, la seva denominació, la finalitat i els usos previstos, les persones i els col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal, els procediments de recollida de dades i la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen, les cessions de dades previstes, l'òrgan administratiu responsable i les unitats administratives en les quals es poden exercir, si escau, els drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació.

Article 3

Els titulars dels òrgans administratius responsables de cada fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal adoptaran, sota la direcció i supervisió de la Secretaria General del Departament de Justícia, les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, com també totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets dels ciutadans reconeguts en la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, i en els seus desplegaments reglamentaris.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de novembre de 1994

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Isac i Aguilar Conseller de Justícia

Annex

Fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia

Gabinet del Conseller

Mailing de protocol

Finalitat i usos previstos: Fer trameses de documentació relativa al Departament de Justícia. Fusions amb el tractament de textos per tal de trametre cartes personalitzades. Consulta de dades. Creació d'etiquetes per fer trameses per correu.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: Persones i col·lectius relacionats amb el món del dret i institucional.

Procediment de recollida de dades: Les dades s'obtenen directament de les persones i dels col·lectius afectats.

Tipus de dades de caràcter personal: Codis interns de registre. Nom. DNI. Sexe. Organisme de la destinació. Adreça de la destinació. Tractament de la destinació.

Cessions de dades previstes: No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable: Gabinet del Conseller.

Unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació: Departament de Justícia. Gabinet del Conseller, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Taula dels diputats del Parlament per al seguiment parlamentari

Finalitat i usos previstos: Aportar les dades sobre els diputats del Parlament de Catalunya que s'utilitzen en l'aplicació del seguiment parlamentari. Suport a l'aplicació del seguiment parlamentari.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: Diputats del Parlament de Catalunya.

Procediment de recollida de dades: Les dades s'obtenen del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Tipus de dades de caràcter personal: Codis interns de registre. Nom del/de la diputat/da.

Cessions de dades previstes: No hi ha cessions de dades.

Òrgan administratiu responsable: Gabinet del Conseller.

Unitats administratives per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació: Departament de Justícia. Gabinet del Conseller, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Secretaria General

Borsa de treball

Finalitat i usos previstos: Control de les instàncies de sol·licitud de llocs de treball presentades al Departament de Justícia a fi de facilitar-ne la selecció de personal. Classificació dels sol·licitants en 35 categories laborals. Selecció de personal en funció de la categoria professional i la formació. Realització de recerques en funció de les necessitats de personal del Departament.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: Persones que han sol·licitat ocupar un lloc de treball al Departament de Justícia.

Procediment de recollida de dades: Les dades s'obtenen de la sol·licitud presentada.

Tipus de dades de caràcter personal: Nom del/de la sol·licitant. Data de naixement. DNI del/de la sol·licitant. Domicili del/de la sol·licitant. Número de la instància. Data de la sol·licitud. Categoria professional. Evolució formativa. Llocs de treball anteriors. Situació laboral actual del/de la sol·licitant. Vinculació anterior amb la Generalitat. Disponibilitat.

Cessions de dades previstes: A altres departaments de la Generalitat de Catalunya: a petició d'altres departaments se cedeixen dades per a processos de selecció de personal. A altres administracions públiques: no hi ha cessions. A...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA