LLEI 4/1988, de 28 de març, reguladora de l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, articula, d'acord amb el mandat de la Constitució, la participació de la comunitat escolar mitjançant el consell escolar del centre docent i assenyala el consell com a mitjà per al control social i la gestió dels fons públics assignats al centre. L'exigència de la Llei obliga a regular aquesta participació i aquest control pel que fa a la gestió econòmica dels centres docents no universitaris la titularitat dels quals correspon al Departament d'Ensenyament, amb la finalitat d'assolir la més plena eficàcia del servei públic de l'educació i l'adaptació de les necessitats d'una bona gestió a les peculiaritats d'aquest servei públic i de cada centre en particular.

Així, aquesta Llei reguladora de l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat de Catalunya defineix l'àmbit d'aplicació dels recursos econòmics que han de ser objecte de gestió pels centres i la finalitat d'aquesta gestió, i també les competències i les obligacions, pel que fa a aquests aspectes, del consell escolar, del director i del secretari-administrador, i estableix quins són els documents acreditatius de la gestió econòmica i el principi de comptabilitat, i també la subjecció deguda a la funció interventora.

Article 1

Els centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya la titularitat dels quals correspon al Departament d'Ensenyament gaudeixen d'autonomia en llur gestió econòmica en els termes establerts per aquesta Llei.

Article 2

Són objecte de la gestió econòmica dels centres docents als quals és d'aplicació aquesta Llei:

 1. Les assignacions als centres amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat i, si escau, d'altres administracions públiques per atendre les despeses de llur activitat.

 2. Les quantitats derivades de la prestació de serveis diferents dels gravats per la legislació vigent en cada moment sobre taxes aplicables als serveis docents.

 3. Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats en l'activitat normal del centre, i per la venda de material i de mobiliari obsolets o deteriorats a fi de fer-ne, en aquest darrer cas, la substitució funcional, en la forma que s'estableixi per reglament.

 4. La part que els correspon dels ingressos derivats de la utilització d'instal·lacions, d'immobles i de material assignats al centre, d'acord amb la normativa que la reglamenta.

 5. Les quantitats i les rendes provinents de donacions o de llegats fets al centre per a finalitats docents, en els termes establerts per aquesta Llei, sens perjudici de les competències que en aquestes matèries té el Departament d'Economia i Finances.

  Article 3

  3.1 Els ingressos provinents de la gestió econòmica dels centres s'han de destinar necessàriament a subvenir a les despeses de llurs funcionament i equipament. 3.2 Correspon al consell escolar la distribució dels recursos econòmics als diversos àmbits de funcionament del centre. En cap cas no s'han de destinar aquests recursos a suplir obligacions que, quant a ampliacions, reformes, conservació, manteniment, serveis o subministraments, estiguin atribuïdes a l'Administració local o a l'autonòmica i altres entitats o persones físiques o jurídiques. 3.3 El director del centre ha d'executar els acords del consell escolar i autoritzar les despeses, ordenar els pagaments i fer les contractacions necessàries per al manteniment, els serveis i els subministraments, d'acord amb les quantitats assignades al centre, segons l'article 2 d'aquesta Llei. 3.4 El Departament d'Economia i Finances ha de determinar l'estructura i la periodicitat del compte de gestió, i l'aplicació a pressupost de l'esmentat compte, que cal retre al Departament d'Ensenyament.

  Article 4

  Als efectes d'aquesta Llei, són documents acreditatius de la gestió econòmica dels centres:

 6. L'acta del consell escolar en la qual consta l'aprovació del pressupost amb el seu detall.

 7. Els que reflecteixen la comptabilitat derivada de la gestió econòmica dels centres.

 8. Les factures, els albarans i altres instruments acreditatius de l'aplicació del pressupost del centre, que han de constar convenientment arxivats.

 9. Les actes del consell escolar on figuren els acords d'aquest òrgan respecte a la gestió econòmica del centre.

  Article 5

  5.1 Al final de cada any pressupostari el director del centre, com a president del consell escolar, ha de justificar al Departament d'Ensenyament la gestió econòmica. 5.2 La justificació del compte de gestió es pot fer mitjançant una certificació del consell escolar sobre l'aplicació donada als recursos totals del centre, la qual substitueix els justificants originals. 5.3 Els justificants han de quedar a disposició de la Intervenció General, de la Sindicatura de Comptes i, si s'escau, del Tribunal de Comptes per a fer les comprovacions oportunes en l'àmbit de les seves competències.

  Disposició transitòria La primera rendició de comptes a què fa referència l'article 4 d'aquesta Llei i la primera anualitat pressupostària a què es refereix l'article 5 d'aquesta Llei s'han d'acomplir el 31 de desembre de 1988.

  Disposicions finals Primera S'autoritza el Consell Executiu a desplegar aquesta Llei.

  Segona Aquesta Llei entrarà en vigor el primer dia del trimestre següent al de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 28 de març de 1988

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Josep Manuel Basáñez i Villaluenga Conseller d'Economia i Finances