DECRET 259/1996, de 5 de juliol, pel qual s'autoritza la creació d'una delegació de la Caixa General de Dipòsits al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Conveni signat l'11 de desembre de 1995 entre la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es va encomanar a aquella la gestió d'actuacions d'intervenció i regulació de mercats.

D'altra banda, el Reial decret 2075/1995, de 22 de desembre, va traspassar a la Generalitat de Catalunya els mitjans adscrits a la gestió encomanada.

El Reglament del Consell 729/70/CEE, de 21 d'abril, sobre finançament de la política agrària comuna en la redacció donada pel Reglament de la Comissió 1663/95/CE, de 7 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament 729/70 abans esmentat, estableix la possibilitat que dins un Estat membre hi hagi més d'un organisme autoritzat per al pagament de les despeses corresponents a la política agrària comuna. Aquests organismes es denominen organismes pagadors i els requisits i les condicions per a la seva constitució, organització i funcionament són previstos a les disposicions esmentades.

A aquests efectes, el Decret 87/1996, de 20 de febrer, va autoritzar el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per tal que actués com a organisme encarregat del pagament dins la Generalitat de Catalunya de les despeses reflectides a l'article 3 del Reglament 729/70/CEE.

Molts dels reglaments comunitaris d'aplicació tant als ajuts que es tramiten com a les operacions d'intervenció i regulació de mercats exigeixen que s'estableixi una garantia per assegurar el pagament d'un import degut si no es compleix una obligació.

A fi de donar operativitat i eficàcia a l'establiment d'aquestes garanties, amb caràcter excepcional i sens perjudici del principi de caixa única de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels consellers d'Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

-1 S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a crear una delegació de la Caixa General de Dipòsits a la seu central del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, als únics efectes del dipòsit i retorn de garanties afectes a l'organisme pagador constituït pel Decret 87/1996, de 20 de febrer.

-2 Igualment, a requeriment del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Departament d'Economia i Finances podrà autoritzar l'establiment de caixes de dipòsit delegades als serveis territorials d'aquell Departament. L'òrgan responsable d'aquestes caixes serà el delegat territorial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA