DECRET 111/1989, de 17 d'abril, pel qual s'autoritza la Universitat de Barcelona per impartir els estudis de Podologia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès que els podòlegs constitueixen avui en dia un col·lectiu important en el nostre país, perfectament reglamentat i socialment molt definit, amb un exercici de les seves competències professionals legalment reconegut, i atès que mitjançant el Reial Decret 649/1988, de 24 de juny (BOE núm. 153, del dia 28), es varen transformar els estudis de Podologia en primer cicle universitari que condueix a l'obtenció del títol de diplomat universitari en Podologia, s'ha considerat convenient de procedir a la creació dels estudis corresponents a aquesta diplomatura, a la Universitat de Barcelona, tot i que ja hi ha una Escola Oficial de Podologia encarregada d'aquests ensenyaments amb anterioritat al Reial Decret 649/1988, abans esmentat.

Per tot això, i de conformitat amb la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i amb la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, i tenint en compte l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del Conseller d'Ensenyament, i amb l'acord previ del Consell Executiu, Decreto:

Article 1

S'autoritza la Universitat de Barcelona per a la implantanció dels estudis de Podologia conduents a l'obtenció del títol de diplomat universitari en Podologia.

Article 2

Les directrius generals dels plans d'estudi seran les que estableix el Reial Decret 649/1988, de 24 de juny.

Article 3

S'autoritza el Departament d'Ensenyament per tal que, en l'àmbit de la seva competència, adopti les mesures necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa aquest Decret.

Disposicions finals

- 1 El...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA