LLEI 3/2003, de 28 de març, d'autoritzacions financeres per a l'ampliació de la Fira de Barcelona i per a finançar l'aportació dels regants al canal Segarra-Garrigues.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 3/2003, de 28 de març, d'autoritzacions financeres per a l'ampliació de la Fira de Barcelona i per a finançar l'aportació dels regants al canal Segarra-Garrigues.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Exposició de motius

El 14 de febrer de 2003 es va signar el conveni de col-laboració entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per a finançar l'ampliació de la Fira de Barcelona. En aquest conveni s'estableixen les diverses aportacions econòmiques, i els avals i les línies de crèdit necessaris per a finançar la inversió dels propers cinc anys, amb l'objectiu de fer viable l'ampliació de la Fira de Barcelona.

El Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; el Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Institut Català de Finances, i la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l'Institut Català del Crèdit Agrari, contenen els principis que, des de la perspectiva pressupostària, han d'orientar l'actuació dels dits instituts. En concret s'han de garantir, mitjançant les mesures adequades, els equilibris patrimonials respectius.

Els articles 34.4.a, 35.8 i 35.11 de la Llei 30/2002, del 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003, estableixen les autoritzacions per a la prestació d'avals i per a les operacions d'endeutament dels dits ens. No obstant això, la necessitat d'assumir determinades inversions que, per llur cost elevat i llur transcendència per a l'economia catalana, no es poden encabir dins les dites autoritzacions justifica l'aprovació d'aquesta Llei, que facilita el finançament de les obres d'ampliació del recinte firal de Gran Via, de Barcelona, acordades en el dit conveni, i fa viable l'aportació dels regants a la infraestructura de les xarxes primària i secundària del canal Segarra-Garrigues.

Aquesta Llei es divideix en dos capítols i una disposició final. Cadascun dels capítols estableix, respecte a les actuacions a finançar, les autoritzacions corresponents per a la prestació d'avals i la formalització de préstecs per a l'execució de les obres d'interès social damunt dites, i també l'ampliació de les autoritzacions d'avals i endeutaments a favor dels dits ens, que, en aquest cas, estableix, amb caràcter general i no nominatiu, la Llei 30/2002.

Capítol I

Autoritzacions relatives al finançament de l'ampliació de la Fira de Barcelona

Article 1

S'autoritza l'Institut Català de Finances per a portar a terme les actuacions següents:

  1. Avalar, per compte de la Generalitat, les operacions de crèdit que formalitzi la societat Fira 2000, SA, destinades a les obres d'ampliació del recinte firal de Gran Via, de Barcelona, fins a un import de 200 milions d'euros i al llarg del període d'execució d'aquestes. Les condicions de les operacions avalades han d'ésser aprovades per la Generalitat abans de la formalització dels préstecs.

  2. Concedir préstecs destinats a inversions, tot sol o sindicat amb altres entitats, a la societat Fira 2000, SA, fins a un import de 65 milions d'euros.

Article 2

  1. En els pressupostos de la Generalitat corresponents al període 2003-2008, s'han de consignar els crèdits suficients per a atendre les aportacions necessàries per tal d'assegurar l'equilibri patrimonial de l'Institut Català de Finances. Amb aquesta finalitat, les aportacions per al dit període han d'ésser, com a mínim, iguals al total de les participacions en les ampliacions de capital de la societat Fira 2000, SA.

  2. S'amplien, per a les finalitats i els imports establerts per l'article 1, les operacions d'avals i d'endeutaments a favor de l'Institut Català de Finances fixades, respectivament, pels articles 34.4.a i 35.8 de la Llei 30/2002, del 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003.

Capítol II

Línies de finançament a favor dels regants del canal Segarra-Garrigues

Article 3

S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè financi l'aportació dels regants de la infraestructura de la xarxa primària del canal Segarra-Garrigues fins a un import de 223 milions d'euros. Els préstecs s'han de formalitzar en funció de l'execució de les obres al llarg del període establert i el desemborsament s'ha de fer quan l'aigua arribi al peu de la finca.

Article 4

  1. S'han d'incloure en les lleis anuals de pressupostos les autoritzacions financeres pertinents per a ampliar les línies de préstecs a què es refereix l'article 3, per tal de finançar l'aportació dels regants a les xarxes primària i secundària de posada en regadiu.

  2. En els pressupostos de la Generalitat, s'han de consignar els crèdits suficients per a atendre les aportacions necessàries per tal d'assegurar l'equilibri patrimonial de l'Institut Català del Crèdit Agrari. Amb aquesta finalitat, les aportacions han d'ésser, com a mínim, del 15% de l'augment operatiu atorgat per aquesta Llei.

  3. S'amplia el límit d'endeutament de l'Institut Català del Crèdit Agrari, establert per l'article 35.11 de la Llei 30/2002, per a l'import i les finalitats fixats per l'article 3.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 28 de març de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Homs i Ferret

Conseller d'Economia i Finances