RESOLUCIÓ EDU/2393/2007, de 27 de juliol, per la qual s'autoritzen els programes de garantia social que es podran impartir durant el curs 2007-2008.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

EDU/2393/2007, de 27 de juliol, per la qual s'autoritzen els programes de garantia social que es podran impartir durant el curs 2007-2008.

Per la Resolució EDU/445/2007, de 5 de febrer, es va obrir convocatòria per a la presentació de sol·licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 2007-2008 (DOGC núm. 4829, de 26.2.2007).

En compliment del que disposa el punt 8 de l'esmentada Resolució, examinats el contingut dels projectes presentats, la idoneïtat de la seva implantació en la zona i, si s'escau, el funcionament del projecte en cursos anteriors,

Resolc:

.1 Autoritzar com a programes de garantia social els projectes formatius que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució, que es podran impartir durant el curs 2007-2008.

.2 Denegar els projectes formatius que no consten a l'annex d'aquesta Resolució atès que, aplicant els criteris que figuren a l'article 8 de la resolució de convocatòria, no procedeix la seva autorització.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 2007

P. D. (Resolució EDU/445/2007, de 5 de febrer,

DOGC de 26.2.2007)

Josep Francí i Carreté

Director general d'Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

Annex

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

Programa: Pla de transició al treball. PTT

Localitat: Cornellà de Llobregat

Perfil: Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització, auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

Codi: 08960019

Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Pl. Almogàvers, s/n. Barri Sant Ildefons (Edif. Roger de Llúria)

08940 Cornellà de Llobregat

Localitat: el Prat de Llobregat

Perfil: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració, auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Codi: 08960014

Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament del Prat de Llobregat

Lo Gaiter del Llobregat, 121-123 (IES Illa dels Banyols)

08820 El Prat de Llobregat

Localitat: Igualada

Perfil: Auxiliar d'electromecànica, auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Codi: 08960048

Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament d'Igualada

Sant. Vicenç, 27 (IES Joan Mercader)

08700 Igualada

Localitat: Martorell

Perfil: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, auxiliar d'electromecànica

Codi: 08960018

Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Martorell

 1. Josep Tarradellas, 11 (Complex Educatiu)

  08760 Martorell

  Localitat: Molins de Rei

  Perfil: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració, auxiliar en comerç i atenció al públic

  Codi: 08960047

  Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Molins de Rei

  Francesc Layret, 15 Pol. Pla (Centre d'Ocupació i Desenvolupament)

  08750 Molins de Rei

  Localitat: Sant Boi de Llobregat

  Perfil: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, auxiliar de reparació i manteniment de l'automòbil

  Codi: 08960015

  Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

  Sant Ramon, 132 (CEIP Josep Milà i Gelabert)

  08830 Sant Boi de Llobregat

  Localitat: Sant Feliu de Llobregat

  Perfil: Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura, auxiliar d'establiments hotelers

  Codi: 08960058

  Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

  Ctra. Sanson, s/n (Centre Collserola)

  08980 Sant Feliu de Llobregat

  Localitat: Viladecans

  Perfil: Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura, auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

  Codi: 08960017

  Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Viladecans

  Can Calderon. C. Andorra, 64

  08840 Viladecans

  Programa: Organitzats per administracions locals

  Localitat: Castelldefels

  Perfil: Auxiliar en comerç i atenció al públic, auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, auxiliar de cuina

  Codi: 08960091

  Adreça del centre organitzador: Ajuntament de Castelldefels

  Giralda, 6

  08860 Castelldefels

  Localitat: Esparreguera

  Perfil: Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, auxiliar en vivers i jardins

  Codi: 08960218

  Adreça del centre organitzador: Ajuntament d'Esparreguera

  Pl. Ajuntament, 1

  08292 Esparreguera

  Localitat: Sant Andreu de la Barca

  Perfil: Auxiliar en comerç i atenció al públic

  Codi: 08960175

  Adreça del centre organitzador: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

  Pl. de l'Ajuntament, 1

  08740 Sant Andreu de la Barca

  Localitat: Sant Feliu de Llobregat

  Perfil: Auxiliar en comerç i atenció al públic

  Codi: 08960150

  Adreça del centre organitzador: Ajuntament de Sant Feliu (Centre Municipal de Formació Ocupacional)

 2. de l'Hospitalet, 25

  08980 Sant Feliu de Llobregat

  Localitat: Viladecans

  Perfil: Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas

  Codi: 08960093

  Adreça del centre organitzador: Ajuntament de Viladecans

  Andorra, 64

  08840 Viladecans

  Programa: Organitzats per altres entitats

  Localitat: Castelldefels

  Perfil: Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals, auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals

  Codi: 08960146

  Adreça del centre organitzador: Acadèmia Herpa, SCP

  Dr. Fleming, 54, bxos

  08860 Castelldefels

  Localitat: Esplugues de Llobregat

  Perfil: Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals, auxiliar de frigorista, auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, auxiliar de reparació i manteniment de l'automòbil

  Codi: 08960095

  Adreça del centre organitzador: Centre d'Estudis Isoveri

  Eduard Toldrà, 36-38

  08950 Esplugues de Llobregat

  Localitat: Esplugues de Llobregat

  Perfil: Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas

  Codi: 08960173

  Adreça del centre organitzador: DINOR Centre d'Estudis

  Eduard Toldrà, 36-38

  08950 Esplugues de Llobregat

  Localitat: Igualada

  Perfil: Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals

  Codi: 08019551

  Adreça del centre organitzador: Acadèmia Igualada

 3. Sant Josep, 110-112

  08700 Igualada

  Localitat: Igualada

  Perfil: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració, auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

  Codi: 08019502

  Adreça del centre organitzador: Escola Pia d'Igualada

  Pl. Castells, 10

  08700 Igualada

  Localitat: Martorell

  Perfil: Auxiliar de reparació i manteniment de l'automòbil, auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas

  Codi: 08960177

  Adreça del centre organitzador: Institució Escolar Balmes, SL

  Pere Puig, 84

  08760 Martorell

  Localitat: Sant Boi de Llobregat

  Perfil: Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, auxiliar de cuina

  Codi: 08960149

  Adreça del centre organitzador: Fundació Marianao

  Girona, 30

  08830 Sant Boi de Llobregat

  Localitat: Sant Just Desvern

  Perfil: Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

  Codi: 08960219

  Adreça del centre organitzador: Escola de Formació Professional .Antoni Algueró.

  Parlament Català, 1-3

  08960 Sant Just Desvern

  Localitat: Sant Vicenç dels Horts

  Perfil: Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis

  Codi: 08032063

  Adreça del centre organitzador: CES Salesians Sant Vicenç

  Rafael Casanova, 132

  08620 Sant Vicenç dels Horts

  Localitat: Sant Vicenç dels Horts

  Perfil: Auxiliar en comerç i atenció al públic

  Codi: 08960209

  Adreça del centre organitzador: Col·lectiu de Cultura Popular

  Linares, 2

  08620 Sant Vicenç dels Horts

  Localitat: Viladecans

  Perfil: Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

  Codi: 08040904

  Adreça del centre organitzador: Acadèmia de Perruqueria Estètica Frandaser

  Enric Morera, 3-9 / Doctor Reig, 18

  08840 Viladecans

  Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

  Programa: Pla de transició al treball. PTT

  Localitat: Barcelona

  Perfil: Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura, auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

  Codi: 08960003

  Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Barcelona/Eixample

  Comte d'Urgell, 187 (IES Escola del Treball)

  08036 Barcelona

  Localitat: Barcelona

  Perfil: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura, auxiliar de reparació i manteniment de l'automòbil, auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

  Codi: 08960002

  Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Barcelona/Nou Barris

  Dr. Pi i Molist, 133

  08031 Barcelona

  Localitat: Barcelona

  Perfil: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, auxiliar de reparació i manteniment de l'automòbil, auxiliar de manteniment general d'edificis

  Codi: 08960001

  Adreça del centre organitzador: Departament d'Educació / Ajuntament de Barcelona/Zona Franca

  Motors, 122-130 (IES Mare de Déu de la Mercè)

  08040 Barcelona

  Programa: Organitzats per administracions locals

  Localitat: Barcelona

  Perfil: Auxiliar en comerç i atenció al públic...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA