ORDRE BEF/229/2004, de 18 de juny, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE BEF/229/2004, de 18 de juny, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació.

Atesa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat;

El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, preveu l'establiment de programes de subvencions a entitats d'iniciativa social i actuacions de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb el IV Pla d'actuació social, aprovat pel Govern de la Generalitat el 8 d'octubre de 2003, i la Moció 216/VI del Parlament de Catalunya, de 13 de març de 2003;

Atès el Decret 341/2003, de29 de desembre, sobre pròrroga de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Atesos el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social; el Decret 402/2000, de 27 de desembre, de reestructuració de l'ICASS, i el Decret 409/2000, de 27 de desembre, de l'estructura territorial del Departament de Benestar Social;

Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials i en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

S'obre laconvocatòria per a la concessió de subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació i s'aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aplicació pressupostària i quantia

2.1 Les partides del pressupost de l'any 2003, prorrogat per l'any 2004 amb càrrec a les quals s'imputen les subvencions que preveu aquesta Ordre són:

500151 D/761000300/3161.

500151 D/781000300/3161.

2.2 La quantia màxima inicialment disponible és de 601.014 euros en total a les partides determinades en l'apartat 2.1.

2.3 El crèdit inicial disponible indicat a l'apartat 2.2 es podrà modificar, amb subjecció a la normativa vigent.

Article 3

Termini

3.1 El termini de presentació de les sol·licituds finalitza als dos mesos a comptar de l'endemà de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

3.2 Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini indicat a l'apartat anterior no es podrà admetre a tràmit per extemporània.

Article 4

Tramitació

4.1 La tramitació dels expedients l'efectua el Servei de Recursos Aliens i la resolució correspon al subdirector general de Gestió de Recursos de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

4.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds previst a l'article anterior.

4.3 Transcorregut el termini establert sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.

Article 5

Resolució i notificació

La resolució es notifica als interessats per correu certificat. Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular de la Direcció General de l'ICASS, en els termes que estableix l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

Disposicions addicionals

.1 Les ajudes previstes per aquesta Ordre únicament es podran demanar en el marc que s'hi estableix i d'acord amb les basesque l'han de regir.

.2 Al final de l'exercici es donarà publicitat a les subvencions atorgades mitjançant l'exposició d'aquestes en els taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Benestar i Família i de les delegacions territorials, d'acord amb el que preveu la regla setena de l'article 94 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Quan es tracti de subvencions per un import superior a 6.000 euros, s'hauran de publicar al DOGC, tot indicant-ne el beneficiari, laquantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

Disposicions finals

.1 Es faculta la persona titular de la Direcció General de l'ICASS per adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta disposició.

.2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 18 de juny de 2004

Anna Simó i Castelló

Consellera de Benestar i Família

Annex 1

Bases

.1 Objecte

1.1 Aquesta línia de subvencions té per objecte fomentar actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació per a l'exercici de 2004, d'acord amb les característiques i els requisits que estableixen aquestes bases.

1.2 Són actuacions subvencionables les inversions destinades a la supressió de barreres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA