ORDRE PRE/211/2014, de 9 de juliol, d'aprovació de les bases que han de regir la concessió de subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vist el Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, que estableix que la Casa de la Generalitat a Perpinyà depèn de la Secretaria General de la Presidència;

Atès que la Casa de la Generalitat a Perpinyà té entre els seus objectius potenciar i dinamitzar les relacions, intercanvis i projectes de cooperació, es decideix aprovar les bases reguladores d'ajuts Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer, en el marc de la col·laboració formalitzada entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals.

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroguen l'Ordre PRE/138/2011, de 17 de juny, d’aprovació de les bases que han de regir la concessió de subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer, i l’Ordre PRE/180/2012, de 20 de juny, que la modifica.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sens perjudici del que estableix l'article 44 de la mateixa Llei.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de la línia de subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

1.2 Aquesta línia de subvencions vol ajudar alguns projectes de proximitat que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer (Interreg, Leader Cooperació), i donar importància a algunes accions estratègiques que vertebrin l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer.

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a les subvencions les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb presència al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer definit a la base 8 d'aquesta Ordre, així com les administracions locals i els seus ens o organismes dependents de les comarques de la demarcació de Girona.

2.2 No poden optar-hi les empreses privades.

—3 Requisits de les persones beneficiàries i compatibilitat

3.1 Els beneficiaris dels ajuts previstos en aquestes bases reguladores han de complir els requisits següents:

 1. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. En el cas que disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb disminució sobre la plantilla total, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE núm. 289,de 3.12.2013); el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 322/2011, de 19 d'abril (DOGC núm. 5864, de 21.4.2011).

 3. En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 4. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

  Resten exemptes d’aquesta obligació les entitats amb seu fora del territori de l’Estat espanyol.

 5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998), o en el cas de les entitats sol·licitants que tinguin la seu fora del territori de Catalunya, l'article 33 de la mateixa Llei.

 6. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 333-3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

 7. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

  Les entitats que presentin projectes de manera conjunta han de complir, cadascuna individualment, els requisits i la resta de condicions establerts en aquestes bases per poder ser beneficiàries de les subvencions.

  3.2 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos públics, inclòs l'ajut Eurodistricte, no podrà superar el 70% de l'import total de l'actuació subvencionada.

  —4 Període

  Les actuacions objecte d'aquestes subvencions s'han de realitzar durant l'any natural de la convocatòria i abans del 15 de novembre.

  —5 Despeses subvencionables i quantia de les subvencions

  5.1 Es consideren despeses subvencionables aquelles relacionades directament amb la realització del projecte presentat. No són subvencionables les despeses habituals de funcionament de les entitats sol·licitants.

  5.2 L'import de les subvencions no pot ser superior en cap cas al 50% del cost total de l'activitat subvencionada. Per cada projecte, l'import de la subvenció no podrà superar els 15.000,00 euros.

  La dotació econòmica, així com l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar, es determinaran a la convocatòria pública corresponent. Les subvencions es concediran tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 9 d'aquesta Ordre.

  —6 Presentació de sol·licituds

  6.1 Les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant els models d'impresos normalitzats que es poden obtenir a l’Oficina Virtual de Tràmits ( www.gencat.cat/ovt ), o bé als llocs següents:

  Registre del Departament de la Presidència, carrer de Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona).

  Delegació Territorial del Govern a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

  Generalitat de Catalunya, Casa a Perpinyà, 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà.

  6.2 Les sol·licituds podran ser presentades al Registre de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (1, carrer de la Fusteria, 66000 Perpinyà), al Registre general del Departament de la Presidència (carrer de Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), o bé en qualsevol dels registres habilitats que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  6.3 El termini de presentació de les sol·licituds serà el que determini la convocatòria corresponent.

  —7 Documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud

  7.1 Juntament amb la sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat, s’haurà de trametre la documentació que es detalla a continuació:

 8. Memòria explicativa i detallada de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, on s'indicaran preceptivament els punts següents:

  1. La temàtica i la localització del projecte.

  2. El nom i l'activitat dels socis ubicats a l'altre costat de la frontera.

  3. Els objectius del projecte (reptes, fites) i els diversos impactes que en deriven sobre el territori i/o sobre la ciutadania.

  4. El caràcter transfronterer del projecte, mitjançant:

  4.1 La justificació de la projecció transfronterera del projecte, del seu valor afegit transfronterer, així com de la qualitat del partenariat transfronterer.

  4.2 Pertinència del projecte per estructurar una part o la totalitat del territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer.

 9. Pressupost detallat d'ingressos i despeses amb indicació de la quantia global...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA