ORDRE PRE/292/2008, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PRE/292/2008, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les.

El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria per a la Unió Europea, pretén promoure un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats de la Unió Europea, amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria per a la Unió Europea ofereix un programa d'estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les, adreçat a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin aplicar aquesta experiència sobre la integració europea en el desenvolupament de la seva carrera professional.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment a l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L'article 6.5 dels Estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de gestionar convocatòries de beques d'altres departaments de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

En ús de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial, d'acord amb el previst per l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores del procediment per a la concessió de beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les.

Article 2

Objecte de les beques

2.1 Les beques de formació regulades per aquesta Ordre consisteixen en estades de nou mesos a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les, per tal de promoure un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats de la Unió Europea, amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament a Catalunya.

2.2 Les estades subvencionades contenen, entre d'altres, les actuacions següents:

  1. Introducció i presentació de l'activitat de la Secretaria per a la UE i la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la UE i coneixement pràctic del sistema institucional comunitari.

  2. Participació en l'activitat habitual i col·laboració en les tasques de l'equip tècnic o de documentalistes de la Delegació: recerca de documentació i preparació de material i documentació; col·laboració en la realització de notes, informes, butlletins, articles o publicacions; alimentació de les bases de dades o proveïment d'informació al web; seguiment de les polítiques i accions de la UE; assistència a conferències o seminaris d'interès tècnic; assistència a reunions o conferències de les institucions i òrgans de la UE.

2.3 Els i les becaris i becàries seran coordinats per les persones responsables del programa a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la UE, les quals realitzaran el seguiment de l'estada.

Article 3

Persones beneficiàries

Podran beneficiar-se d'aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents:

  1. Ser major d'edat i no superar l'edat màxima que determini la convocatòria corresponent.

  2. Ser llicenciat/ada de segon cicle i haver obtingut el títol en una universitat situada a Catalunya o en un centre superior adscrit a una universitat situada a Catalunya.

  3. Tenir un postgrau universitari en integració europea (dret comunitari, integració econòmica europea, estudis polítics europeus o altres relacionats). També es consideraran les sol·licituds lliurades per candidats/es que hagin de presentar la memòria final del postgrau durant el darrer trimestre de l'any de la convocatòria corresponent.

  4. Acreditar el nivell C de català o equivalent.

  5. Tenir un bon coneixement oral i escrit del castellà, del francès i de l'anglès.

  6. Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la UE, de l'Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l'adhesió.

  7. Tenir residència habitual a Catalunya, acreditada amb l'empadronament que ha de ser, com a mínim, de dos anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria corresponent.

  8. No haver estat beneficiari amb anterioritat d'aquesta beca.

Article 4

Període d'execució de les activitats becades

El període en què...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA