DECRET 47/2001, de 6 de febrer, pel qual es regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

47/2001, de 6 de febrer, pel qual es regula el programa d’emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu.

El programa d’emissions que va néixer a l’empara del Decret 270/1996, de 23 de juliol, ha estat un instrument que ha permès establir un sistema àgil de posada en circulació de valors i captació de recursos en funció de les necessitats de finançament de l’emissor.

El present Decret té com a objecte mantenir aquest sistema com un instrument bàsic d’actuació en el mercat de valors i com a font sistemàtica i transparent de finançament, amb un volum de negociació suficient, i que s’adapta a les necessitats sorgides arran de la unió monetària i econòmica. El seu fonament substantiu està en l’habilitació, les característiques i el límit que es disposin per a cada exercici pressupostari, d’acord amb els articles 16 i 17 de la Llei de finances catalana.

Altrament el programa incorpora, com a instruments de política financera, el bescanvi i recompres de valors que coadjuvaran a dotar els valors de l’expectativa de negociació que el mercat exigeix i permeti obtenir una millor estructura del deute en circulació.

Igualment el programa d’emissions es fonamenta en els conceptes que recull el Reial decret 291/1992, de 27 de març, sobre emissions i ofertes públiques de valors; combina diverses tècniques de col·locació de valors, i basa l’element característic de l’emissió en la seva unitat de propòsit, i no en la formal homogeneïtat circumstancial dels valors.

Atenent l’habilitació que per a cada període pressupostari es disposi, i dintre de les característiques que el present Decret estableix, el Departament d’Economia i Finances serà qui posarà en funcionament els instruments que vulgui desenvolupar al llarg d’un any del programa i serà alhora qui li donarà, durant el període de subscripció, l’agilitat que el sistema d’emprèstit singular no pot proporcionar.

La reordenació del programa preveu igualment tres procediments de col·locació de valors: subhasta competitiva, que ara es pot realitzar amb dos mecanismes diferenciats com són el de preu i el de marges o diferencials; col·locació restringida entre creadors de mercat i col·locació sindicada simple o assegurada. A la vegada, cadascun d’aquests procediments preveu diverses possibilitats específiques dintre del seu sistema.

Les entitats participants estan agrupades i definides atenent el nivell de col·laboració pel qual han estat escollides com a entitats col·laboradores simples i entitats creadores de mercat, sense preveure un nombre limitat de participants. Totes han de participar de forma regular i activa en el programa. Les creadores de mercat, a més, estan compromeses a cotitzar diàriament preus de compra i venda dins els terminis habituals per a cada tipus de valor, per assegurar-ne la divulgació en el mercat.

Aquesta reordenació del programa permet una sincronia més gran entre els diferents exercicis pressupostaris i facilita la incorporació de noves referències o la seva substitució sense renunciar a la seguretat jurídica dels mecanismes de l’emissió, ni s’alteren les característiques essencials dels valors ni de les seves posades en circulació.

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Finances i d’acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL 1

Disposicions generals

Capítol 1

Àmbit d’aplicació, objecte i definicions generals

Article 1

Àmbit d’aplicació i objecte del programa

Formen part del programa d’emissions de deute públic de la Generalitat de Catalunya les emissions de deute a llarg termini nominades en euros en el mercat domèstic europeu que es posin en circulació en cada exercici pressupostari en virtut de l’habilitació que a aquest efecte es disposi, en la forma i les condicions que determina aquest Decret.

Article 2

Import i límit

L’import màxim a emetre en cada exercici el determinarà el conseller d’Economia i Finances, dins el límit i les condicions d’endeutament autoritzat en la norma pressupostària o específica corresponent.

Article 3

Característiques dels valors

3.1 Els valors que s’emetin sotmesos al que disposa el present Decret seran negociables i estaran representats en anotacions en compte d’acord amb el que estableix el Reial decret 291/1992, de 27 de març, i d’ofici s’admetran a cotització a la Borsa de Barcelona. Els valors esmentats gaudiran dels mateixos beneficis i condicions que el deute públic de l’Estat.

3.2 L’import nominal de cadascun dels valors serà de 1.000 euros, que alhora serà també l’import mínim de negociació o múltiples d’aquest si així ho determina el Departament d’Economia i Finances.

3.3 Els valors es denominaran, en funció de la seva vigència o termini d’amortització, bons i obligacions de la Generalitat. Rebran la denominació de bons quan per qualsevol sistema de col·locació es posin en circulació amb un termini d’amortització que, essent superior a un any, no superi els 5 anys. Seran denominades obligacions quan superin la dita vigència.

3.4 Els diferents imports i la resta de característiques dels valors que s’emetin i es posin en circulació per qualsevol dels sistemes previstos els determinarà el Departament d’Economia i Finances.

Article 4

Forma d’emissió i posada en circulació

4.1 Els valors es podran posar en circulació durant tot l’exercici pressupostari en qualsevol dels procediments següents:

Subhasta competitiva.

Col·locació restringida entre creadors de mercat.

Col·locació sindicada simple o assegurada.

Les diferents posades en circulació de valors per qualsevol dels sistemes damunt esmentats al llarg d’un mateix exercici pressupostari i subjectes a les normes que estableixi el present Decret formaran part d’una única emissió d’acord amb el que disposa l’article 4 del Reial decret 291/1992, de 27 de març. En cada procediment de posada en circulació de valors s’identificarà l’emissió i la referència a la qual pertany.

4.2 La data de llançament de l’emissió coincidirà amb la de la primera posada en circulació de valors que s’emetin dins els límits fixats pel Departament d’Economia i Finances.

4.3 El preu d’emissió es calcularà prenent com a referència l’interès nominal, el valor nominal dels valors, el tipus d’interès de mercat, el preu i la data d’amortització i el temps que falti fins al pagament del proper cupó, en els termes que preveu aquest Decret.

Article 5

Registre dels valors i sistema de liquidació

El registre comptable de les anotacions en compte el durà a terme el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona, que, alhora, serà l’òrgan encarregat de realitzar les corresponents compensacions i liquidacions dels valors emesos, sens perjudici de la col·laboració que pugui establir amb altres entitats de liquidació i compensació.

L’operativa dels dits valors en el mercat secundari quedarà sotmesa al que disposa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de 22 de març de 1994.

Article 6

Formes de participar en la col·locació i posades en circulació dels valors

La participació en els diferents procediments de col·locació de valors es farà a través d’entitats enumerades en els articles 64 i 65 de la Llei del mercat de valors que tinguin capacitat per operar i mitjançar en la col·locació, i assegurament directe o indirecte de valors per compte de l’emissor d’acord amb el que disposa l’article 63 de la Llei del mercat de valors i que hagin estat escollides com a entitats col·laboradores simples o creadores de mercat, d’acord amb el que disposa el títol 3 d’aquest Decret.

Article 7

Elecció d’entitats

Tant les entitats col·laboradores com les creadores de mercat seran escollides per resolució del conseller d’Economia i Finances, a proposta de la Direcció General de Política Financera, entre les que, a més de complir els requisits que estableix l’article 30 i no trobar-se en cap supòsit de l’article 20 de la Llei de contractes de les administracions públiques, puguin oferir millors possibilitats de col·locació del deute de la Generalitat de Catalunya en funció dels instruments financers emprats, els objectius de col·locació de valors, la seva implantació en el mercat i la seva capacitat per oferir liquiditat. Així mateix es tindran en compte els objectius de política financera determinats pel Departament d’Economia i Finances.

Capítol 2

Posada en circulació i adjudicació de valors pel sistema de subhasta

Article 8

Definició i determinació de l’import a subhastar

8.1 L’adjudicació de valors pel sistema de subhasta tindrà com a finalitat la pujada en el preu dels valors, la qual es podrà fer tant en forma de preu expressat en percentatge com en forma de diferencial sobre una TIR de referència del deute de l’Estat o sobre la cotització del tipus swap (permuta financera) de l’euríbor.

L’oferta de valors es farà mitjançant la corresponent convocatòria de subhasta en la forma que determina aquest Decret, però l’anunci d’una convocatòria no pressuposarà en cap cas l’obligació per part de l’emissor d’adjudicació.

8.2 Per determinar l’import a ingressar per part de les entitats adjudicatàries es tindran en compte els dies transcorreguts del període d’interès en curs.

Seran fungibles els valors que tinguin una mateixa data d’amortització i el mateix interès nominal.

8.3 Dins el límit establert per emetre valors sotmesos al present Decret, el Departament d’Economia i Finances fixarà l’import màxim que, per a cada exercici pressupostari, es podrà posar en circulació pel sistema de subhasta.

8.4 Si els objectius de col·locació no són...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA