ORDRE ARP/56/2004, de 5 de març, per la qual es fixa el procediment per a la tramitació dels ajuts als productors de bestiar boví, oví i cabrum, que estableixen les respectives organitzacions comunes de mercat, per a l'any 2004.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/56/2004, de 5 de març, per la qual es fixa el procediment per a la tramitació dels ajuts als productors de bestiar boví, oví i cabrum, que estableixen les respectives organitzacions comunes de mercat, per a l'any 2004.

Els reglaments CE 1254/1999 i 2529/2001, del Consell, estableixen l'organització comuna de mercats en el sector de la carn de vaquí i en el sector de la carn d'oví i cabrum, respectivament.

Així mateix, els reglaments CE 2419/2001 i 2550/2001, de la Comissió, regulen una sèrie de normes d'aplicació i control dels règims d'ajuts, i el Reglament CE 1259/1999, del Consell, estableix les disposicions comunes aplicables als règims d'ajut directe en el marc de la política agrícola comuna.

Finalment, el Reial decret 1322/2002, de 13 de desembre (BOE núm. 311, de 28.12.2002), i l'Ordre ARP/307/2003, de 3 de juliol (DOGC núm. 3922, de 10.7.2003), estableixen i desenvolupen, respectivament, els requisits agroambientals per a la percepció d'ajuts directes en el marc de la política agrícola comunitària, en aplicació del Reglament CE 1259/1999.

Sens perjudici de l'aplicació directa dels reglaments comunitaris que estableixen els esmentats ajuts, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca considera necessari, per a una millor comprensió i informació als interessats, regular-ne l'aplicació dins el seu àmbit territorial, pel que fa als terminis, les condicions i els procediments relatius a la sol·licitud i a la concessió dels ajuts.

Per això, i en úsde les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte establir el procediment per a la tramitació dels ajuts comunitaris següents:

a) La prima en benefici dels productors d'oví i de cabrum que estableix l'article 4 del Reglament CE 2529/2001.

b) La prima en benefici dels productors que mantinguin en la seva explotació vaques alletants, que estableix l'article 6.1 del Reglament CE 1254/1999, del Consell.

c) La prima especial als productors de carn de vaquí que estableix l'article 4.1 del Reglament CE 1254/1999, del Consell.

d) La prima pel sacrifici de bovins, que estableix l'article 11 del Reglament CE 1254/1999, del Consell.

e) El pagament per extensificació que estableix l'article 13.1 del Reglament CE 1254/1999, del Consell.

f) Els pagaments addicionals que estableixen els articles 15 i 16 de Reglament CE 1254/1999, de Consell.

g) Els pagaments addicionals que estableix l'article 11 del Reglament CE 2529/2001, del Consell.Article 2

Presentació de la sol·licitud

2.1 La sol·licitud de qualsevol...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA