ORDRE AAM/89/2011, de 17 de maig, per la qual es declaren zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats al litoral de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/89/2011, de 17 de maig, per la qual es declaren zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats al litoral de Catalunya.

El Reglament (CE) 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimenticis, estableix amb caràcter general un plantejament integrat per garantir la seguretat alimentària des del lloc de producció primària fins a la introducció en el mercat o l'exportació dels productes alimentaris.

El Reglament (CE) 853/2004, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal, i el Reglament (CE) 854/2004, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques per a l'organització de controls oficials dels productes d'origen animal destinats al consum humà, fixen el marc legal de referència en relació al control de les zones de producció de mol·luscs i altres invertebrats marins.

Concretament, el Reglament (CE) 853/2004 estableix els requisits exigits als mol·luscs bivalves, i el Reglament (CE) 854/2004 estableix l'obligació dels estats membres de vetllar per què la producció i la comercialització dels mol·luscs bivalves, equinoderms, tunicats i gasteròpodes marins vius es sotmetin als controls oficials que fixa el propi Reglament.

D'altra banda, el Reglament (CE) 854/2004 esmentat estableix l'obligació de l'autoritat competent d'efectuar una classificació de les zones de producció i reinstal·lació, d'acord amb l'establert en l'annex II.

Aquest nou marc normatiu comunitari fa necessària la revisió de les zones de producció que s'havia efectuat mitjançant l'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 20 de setembre de 2000, per la qual es declaren les zones de producció de mol·luscs i altres invertebrats marins al litoral de Catalunya.

L'Estatut d'autonomia estableix en l'article 119.3 la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de regulació i gestió del marisqueig i l'aqüicultura i l'establiment de les condicions per practicar-los, i també la regulació i la gestió dels recursos, i l'article 162.3.b) de l'Estatut estableix la competència compartida sobre sanitat animal amb efectes sobre la salut humana i la sanitat alimentària.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix en l'article 88 entre els objectius generals de millorar les condicions de venda de la producció, el de millorar la salubritat i la higiene dels productes, i l'article 89 estableix que el departament competent en matèria de pesca i acció marítimes intervé en la comercialització dels productes de la pesca, l'aqüicultura i el marisqueig, entre d'altres, fent complir la normativa vigent en aquesta matèria.

El Decret 9/1987, de 15 de gener, sobre cria i recollida de marisc, d'acord amb l'establert en la disposició derogatòria de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, resulta aplicable en tot allò que no contradigui el disposat en l'esmentada Llei.

Alhora, cal també adequar la present disposició al que estableixen el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 48/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

En l'elaboració d'aquesta disposició han estat consultades les confraries de pescadors/es i les organitzacions de productors/es afectades a través de la comissions d'aqüicultura, de comercialització i de pesca del Consell de Pesca i Afers Marítims, i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària.

En conseqüència, d'acord amb l'establert en la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

S'aprova la relació de zones de producció de mol·luscs bivalves i gasteròpodes, equinoderms i tunicats en el litoral de Catalunya que figura a l'annex d'aquesta Ordre i la seva classificació al efectes de garantir el control de les zones de producció de mol·luscs i altres invertebrats marins, d'acord amb el que preveu el Reglament (CE) 854/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA