ORDRE TES/330/2013, de 18 de desembre, per la qual s'estableix el cànon ferroviari per a la utilització de les infraestructures ferroviàries de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona per a l'exercici 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 5 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, estableix que el departament competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport exerceix, entre d’altres, la funció relativa a l’establiment o, si escau, la modificació de la quantia dels cànons per a la utilització de les infraestructures ferroviàries, d’acord amb els elements i els paràmetres que fixa la mateixa Llei.

Sobre això, l’article 57 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, modificat per l’article 30 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, estableix el règim jurídic, la meritació i la gestió del cànon ferroviari.

L’apartat 7 d’aquest article 57 determina que la quota del cànon esmentat s’ha d’establir segons els quilòmetres de línia ferroviària posats en servei, l’amortització dels costos de construcció, el manteniment de la infraestructura ferroviària i els costos financers imputables a la construcció de les infraestructures.

La quota del cànon així establert s’ha d’expressar en un import mensual per cada quilòmetre de línia ferroviària.

En base a aquestes previsions legals s’escau determinar el cànon ferroviari per a la utilització de les infraestructures ferroviàries de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona que ha de ser satisfet per l’empresa operadora del servei.

Finalment, l’article 57.8 de la Llei ferroviària disposa que l’establiment i la modificació de la quota del cànon s’efectua mitjançant una ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria ferroviària.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Quota del cànon ferroviari de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona

La quota del cànon ferroviari exigible per a la utilització de les infraestructures ferroviàries de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona la fixa anualment el Departament de Territori i Sostenibilitat en una quantia mensual per cada quilòmetre de línia ferroviària, que ha de ser abonada a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya per l’empresa operadora del servei.

Per a l’exercici 2013 aquesta quota és de 400.767,32 euros mensuals per cada quilòmetre de línia ferroviària. Aquest import s’incrementarà en la quantia que correspongui per aplicació dels impostos indirectes que resultin exigibles d’acord amb la legislació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA