ANUNCI de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre modificació de la relació de llocs de treball.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre modificaciÛ de la relaciÛ de llocs de treball.

L'Ajuntament de Caldes de Montbui en la sessiÛ plen‡ria del dia 13 d'octubre de 2005 va adoptar l'acord seg¸ent::

"D'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 30/84, de 2 d'agost de mesures per a la reforma de la funciÛ p˙blica.

D'acord amb els informes presentats pel caps d'‡rea d'aquest Ajuntament, els quals s'acompanyen a aquesta proposta, en quant a les necessitats d'establir els complements de nocturnitat, festivitat, disponibilitat i torn partit a determinats llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Proposo al Ple de l'Ajuntament que acordi:

Primer. Modificar la RelaciÛ de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Caldes de Montbui en els termes seg¸ents:

Establir el complements que formen part de l'especÌfic, d'acord amb el que disposa l'article 16 del Conveni Col.lectiu i el Pacte de Condicions, de determinats llocs de treball, segons la taula seg¸ent:

Data

Codi

Lloc de treball

Ocupant del lloc

Tipus

Import

retroactivitat

PL007

Aux. Admtiu./va 1

Raquel Bl·zquez MartÌn

Festivitat en calendari

30,00 el 2004 i 31,08 el 2005 per dia festiu treballat

01/01/2004

SG 005

TËcnic Serveis Inform‡tics

Ismael PÈrez ChacÛn

Disponibilitat total compartida

150,00 el 2004 155,40 el 2005 mensual

01/01/2004

SG 006

TËc. Aux. Inform‡tica

Josep LÛpez Tort

Disponibilitat total compartida

150,00 el 2004 155,40 el 2005 mensual

01/01/2004

SG 011

Conserge

Josep LÛpez Codina

Festivitat en calendari

30,00 el 2004 i 31,08 el 2005 per dia festiu treballat

01/01/2004

SP026

TËc./a aux. admtiu. 1

Montserrat Arseda Badia

Disponibilitat reuniÛ 1 dia/setmana

63,75 el 2004 i 66,05 el 2005 mensual

01/01/2004

SP014

TËc. Aux. Biblioteca

Marina TurÛn Gonz·lez

Festivitat en calendari (dissabtes)

30,00 el 2004 i 31,08 el 2005 per dia festiu treballat

01/01/20040

Elisabet Dalmau Fortino

01/01/2004

MÚnica SuÒÈ Socias

01/01/2004

Juan M. Moreno DÌaz

01/01/2004

SP014

TËc. Aux. Biblioteca

Marina TurÛn Gonz·lez

Torn partit els dimecres

50,00 el 2040 i 51,80 ell 2005 mensual

01/01/2004

Elisabet Dalmau Fortino

01/01/2004

MÚnica SuÒÈ Socias

01/01/2004

Juan M. Moreno DÌaz

01/01/2004

SP016

TËc. Mitj‡ PromociÛ Ec.

Jordi Salas Matarredona

Disponibilitat reuniÛ 1 dia/setmana

63,75 el 2004 i 66,05 el 2005 mensual

01/01/2004

Olga Peralta Orta

01/01/2004

SP027

Auxiliar de Museus

Elisabet Pujadas GarcÌa

Torn Partit

250 el 2004 i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA