DECRET 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 162.3 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència compartida en l’ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l’execució de les prestacions i els serveis sanitaris i de les mesures i les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits.

El Decret 219/2008, d’11 de novembre, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, va fixar el vigent calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya, actualitzat per l’Ordre SLT/318/2011, de 15 de novembre, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques. Tanmateix, d’ençà de la publicació de l’esmentada Ordre SLT/318/2011 s'han produït canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunacions incloses al calendari que fan necessari actualitzar-lo.

A l’exposició de motius del Decret 219/2008, d’11 de novembre, es fa palès que és necessari que el calendari de vacunacions estigui en un procés de permanent revisió i, per això, es faculta la persona titular del departament competent en matèria de salut perquè efectuï en el calendari les modificacions o actualitzacions sobre les pautes vacunals que requereixin ser objecte de revisió, per adaptar-se als nous requeriments científics i epidemiològics i que no comportin la introducció de noves vacunes, d’acord amb les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de salut i tenint en compte la disponibilitat de recursos pressupostaris per tal d’implementar aquestes recomanacions. Tot i això, la part dispositiva del Decret esmentat recull articles que incorporen pautes de vacunació, per la qual cosa s’ha considerat oportú que mitjançant el present Decret, addicionalment a la revisió del calendari fixat d’acord amb les últimes recomanacions, s’incloguin a l’annex les pautes de vacunació que el Decret 219/2008 recull a l’articulat, per tal de facilitar-ne futures revisions.

D’altra banda, el Decret 219/2008, d’11 de novembre, va mantenir la vigència del Programa pilot de vacunació contra l’hepatitis A+B, establert pel Decret 60/1999, de 9 de març, adreçat a l’alumnat de sisè curs d’educació primària, fins al curs escolar 2013-2014, moment en què la cobertura vacunal contra l’hepatitis B en la població preadolescent d’entre 11 i 12 anys és total, i fa que sigui innecessari continuar amb aquest Programa pilot. Així, mitjançant aquest Decret, s’estableix un nou Programa pilot de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA