DECRET 12/1991, de 22 de gener, pel qual es deroga el Decret 180/1990, de 16 de juliol, de modificació del Decret 67/1987, de 4 de març, i del Decret 237/1987, de 20 de juliol, amb l'ampliació dels canals de distribució al públic dels jocs organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La integració social i laboral de les persones amb disminució és un dels objectius del Govern i requereix, per portar-la a terme, uns programes d'actuació elaborats i executats pel Govern. No obstant això, és imprescindible la cooperació i col·laboració de tota la societat, tant de les persones individuals com de les entitats privades.

El Govern, seguint aquesta línia, ja va aprovar l'Acord de 20 de juny de 1990, sobre el Pla interdepartamental d'integració laboral dels disminuïts.

Destaquen, entre els principis inspiradors del Pla, "la voluntat decidida d'aconseguir la plena integració de les persones disminuïdes en el món del treball i de considerar com a tal el sistema ordinari de treball".

El Pla, però, afirma que "es reservarà la incorporació en el sistema especial de treball a aquelles persones que, per raons de la seva disminució, per la no existència de llocs de treball o per la no adequació d'aquests, no puguin dur a terme, de manera provisional o definitiva, una activitat laboral en condicions habituals". El Pla segueix dient que "per aconseguir aquests objectius cal actuar en dues direccions diferenciades i, a la vegada, complementàries: " Creació, adequació i reserva de llocs de treball apropiats a aquestes persones. " Capacitació d'aquestes persones per assolir i dur a terme amb eficàcia aquestes tasques laborals".

El Pla, doncs, ja preveu la promoció d'un sistema especial de treball com a sistema subsidiari, però igualment necessari.

El Programa interdepartamental es concep com un conjunt de propostes i plans d'actuació obert a les variacions constants de la realitat social i, per tant, adaptable a aquesta.

Dins d'aquest marc, i per tal d'aconseguir la màxima agilitat i eficàcia en l'assoliment dels objectius esmentats, s'inscriu l'Acord del Govern de 21 de gener de 1991, que implica un canvi de criteris en relació amb els mitjans a utilitzar, el desenvolupament dels quals requereix deixar sense efecte el Decret 180/1990, de 16 de juliol, per tal d'establir unes vies més efectives per a la gestió i posada en marxa de programes específics d'integració laboral de les persones amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA