DECRET 147/1995, de 3 d'abril, de modificació del Decret 174/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 1/1990, 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'aplicació pràctica del Decret 174/1990 aconsella, d'acord amb el volum de tramitació assolit, revisar les quanties que corresponen als diferents òrgans competents d'aquest Departament per a la imposició de sancions.

D'acord amb la disposició final única de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris;

Atès el que estableixen les disposicions vigents, amb l'informe previ de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 1 del Decret 174/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, que queda redactat de la manera següent: "Article 1 "1.1 Els òrgans competents de l'Administració de la Generalitat per a la imposició de les sancions i les mesures que regula la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, són els següents. "1.1.1 Els delegats dels serveis territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme, als quals corresponen les funcions següents: "

  1. Imposar sancions fins a una quantia de 500.000 pessetes. "

  2. Imposar multes coercitives fins a una quantia de 50.000 pessetes. "

  3. Proposar al director general de Consum i Disciplina del Mercat o al director general de Turisme, segons escaigui, les mesures de tancament de les instal·lacions o dels establiments que no comptin amb les autoritzacions o els registres preceptius o la suspensió del seu funcionament fins que s'esmenin els defectes o es compleixin els requisits exigits. "

  4. Proposar al director general de Consum i Disciplina del Mercat o al director general de Turisme, segons escaigui, la suspensió de la venda de productes, béns o de prestació de serveis quan es donin en el seu exercici les irregularitats a què es refereix l'anterior apartat. "

  5. Acordar la immobilització cautelar de les mercaderies i els productes o la suspensió de serveis que suposin un risc per a la salut dels consumidors, o quan es tracti de mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada. "1.1.2 El director general de Consum i Disciplina del Mercat, a qui corresponen les funcions següents: "

  6. Imposar sancions a partir de 500.001 fins a 2.500.000 pessetes. "

  7. Imposar multes coercitives a partir de 50.001 fins a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA