DECRET 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:e. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 240/2004, de 30 de marÁ, d'aprovaciÛ del cat‡leg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificaciÛ.

L'article 3 de la Llei 15/1984, de 20 de marÁ, del joc, estableix que l'aprovaciÛ del cat‡legde jocs i apostes correspon al Govern. MitjanÁant el Decret 325/1985, de 28 de novembre, es va aprovar el primer cat‡leg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, en desenvolupament de l'esmentat article 3. L'aprovaciÛ de disposicions reglament‡ries posteriors ha motivat una sËrie de modificacions d'aquesta norma, que han afectat la major part de la seva part dispositiva.

AixÌ, el contingut de l'article 1 del Decret 325/1985 fou ampliat pel cat‡leg de jocs i apostes que es poden practicar exclusivament en els casinos de joc, aprovat mitjanÁant Decret 386/2000, de 5 de desembre, el qual va derogar igualment l'article 2.

Finalment, l'article 4 del Decret 325/1985, relatiu a m‡quines recreatives, va ser derogat pel Decret 316/1992, de 28 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament de m‡quines recreatives i d'atzar.

D'altra banda, l'article 4 de la Llei 15/1984, de 20 de marÁ, del joc, tambÈ atribueix al Govern la planificaciÛ dels jocs i de les apostes. Pel Decret 324/1985, de 28 de novembre, es va establir la planificaciÛ del joc, en desenvolupament de l'esmentat article 4. No obstant cal tenir en compte que l'aprovaciÛ de normes planificadores, contingudes en reglamentacions especÌfiques posteriors, ha comportat igualment una sËrie de modificacions que han afectat d'una manera important al contingut d'aquesta disposiciÛ reglament‡ria.

AixÌ, l'article 3.b) del Decret 324/1985, que establia limitacions del nombre de m‡quines del tipus B destinades a bars i bars restaurant, va ser t‡citament derogat pel Decret 316/1992, de 28 de desembre, d'aprovaciÛ del Reglament de m‡quines recreatives i d'atzar. Aquesta mateixa norma va implicar la derogaciÛ expressa dels articles 4 i 5.

Posteriorment el Decret 66/1995, de 7de marÁ, pel qual es modifica la planificaciÛ del joc a Catalunya i es limita el nombre de m‡quines del tipus B instal∑lades en bars i bars restaurant, va tornar a limitar el nombre d'aquest tipus de m‡quines per a aquests establiments, limitaciÛ que va mantenir posteriorment el Reglament de m‡quines recreatives i d'atzar aprovat pel Decret 28/1997, de 21 de gener.

Igualment el Reglament del joc de la plena o bingo, aprovat pel Decret 147/2000, d'11 d'abril, va modificar l'article 1 del Decret324/1985, variant el nombre de sales autoritzades, fixant una dist‡ncia mÌnima per a noves autoritzacions i trasllats, i limitant la possibilitat de concessiÛ de noves autoritzacions i ampliacions que superin les 600 places d'aforament.

Ateses les modificacions produÔdes en les normatives reguladores del cat‡leg de jocs i apostes i de la planificaciÛ del joc a Catalunya es considera necessari aprovar una nova disposiciÛ normativa que integri de forma unit‡ria el contingut vigent d'ambdÛs textos legals.

D'altra banda, cal tenir en compte que l'especificitat prÚpia de cadascun dels jocs regulats en el cat‡leg ha fet necess‡ria una regulaciÛ normativa exhaustiva que concreta les diferents modalitats i denominacions i els elements i regles essencials per practicar-los, aixÌ com una regulaciÛ detallada dels requisits de concessiÛ de les autoritzacions i la seva localitzaciÛ territorial, entre d'altres.

AixÌ mateix l'evoluciÛ de noves tecnologies i la proliferaciÛ d'activitats relacionades amb el joc a travÈs de mitjans inform‡tics i sistemes telem‡tics, fa convenient l'actualitzaciÛ de la normativa, en el sentit d'admetre la possibilitat d'utilitzar aquests mitjans per a la realitzaciÛ dels jocs i les apostes compresos en el cat‡leg. En aquest sentit el Parlament de Catalunya, a travÈs de la ResoluciÛ 991/VI, de 25 d'octubre de 2001, ha instat el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necess‡ries per ajustar la normativa vigent en matËria de joc, en particular la dels casinos, a la realitat derivada de l'˙s de les noves...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA