DECRET 28/1994, de 21 de gener, pel qual es crea el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i se'n regulen la composició i les funcions.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
EXTRACTO GRATUITO
Ver página siguiente