DECRET 147/2007, de 3 de juliol, pel qual s'estableixen els òrgans del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut competents per imposar les sancions i les mesures cautelars que estableixen la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, i la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

147/2007, de 3 de juliol, pel qual s'estableixen els òrgans del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut competents per imposar les sancions i les mesures cautelars que estableixen la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, i la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

La Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, en el títol vuitè regula el règim sancionador. Quant als òrgans sancionadors, l'article 21.3 determina que el Govern de la Generalitat és competent per imposar les sancions previstes en aquest article quan sobrepassin la quantitat de 210.354,25 euros i remet a la regulació reglamentària per a la determinació dels òrgans del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut per imposar les sancions relatives a les infraccions lleus i a les greus i molt greus fins a 210.354,24 euros, previsió legal que no ha estat objecte de desplegament.

D'altra banda, en l'àmbit dels productes farmacèutics, la Llei estatal 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en el títol VIII regula un règim sancionador l'aplicació del qual és competència de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les competències executives de la normativa estatal que li atribueix l'article 162.5 en relació amb l'article 112, ambdós de l'Estatut d'autonomia.

Consegüentment, correspon desplegar l'article 21.3 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, i alhora determinar els òrgans competents per imposar les sancions previstes a la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'execució de la legislació de l'Estat sobre productes farmacèutics, i d'acord amb la potestat d'autoorganització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'article 22 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, i l'article 99 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, estableixen mesures cautelars a adoptar per raons de risc per a la salut de la població i, per tant, escau també determinar l'òrgan competent per adoptar aquestes mesures.

En el marc de la Llei 15/1990, de 9 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA