DECRET 252/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

252/1999, de 31 d’agost, pel qual es regulen les actuacions dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals.

Per la Resolució 452/V el Parlament de Catalunya va instar el Govern a regular l’activitat de les celebracions de tipus popular i tradicional en què intervenen els anomenats grups de foc, que comporta la utilització de productes pirotècnics, per tal de vetllar per la seguretat de totes les persones que participen en aquesta mena d’activitats festives.

En compliment de l’esmentada Resolució, l’elaboració del Decret s’ha fet d’acord amb els representants de diversos grups de foc d’arreu de Catalunya.

De conformitat amb la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, i amb la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de Governació i de Cultura i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és regular les actuacions que realitzen o en les quals intervenen grups de foc i que constitueixen o formen part de celebracions de tipus popular i tradicional, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones que hi actuen i dels espectadors, i també dels béns públics i privats situats en els llocs on es realitzen les actuacions.

Article 2

Actuacions dels grups de foc

Són actuacions pròpies dels grups de foc les realitzades amb carcasses zoomòrfiques, portades per una o diverses persones, des de les quals es disparen productes pirotècnics, o les de colles d’actuants a peu que individualment empren productes pirotècnics.

Article 3

Autorització de les actuacions

3.1 Per a la realització de qualsevol actuació de grups de foc, cal que l’organitzador obtingui prèviament:

a) Llicència municipal, d’acord amb el que preveu la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. En cas que l’organitzador sigui un ajuntament, l’actuació ha de ser aprovada per l’òrgan competent del mateix ajuntament.

b) Autorització per a la utilització del material pirotècnic, d’acord amb el que preveu el Reglament d’explosius.

3.2 Per a l’autorització de l’actuació d’un grup de foc, cal que l’organitzador acrediti que té concertat un contracte...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA