LLEI 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

LLEI 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI Preàmbul La Decisió 91/396/CEE del Consell de les Comunitats Europees, del 29 de juliol, relativa a la creació d'un número de trucada d'urgència únic europeu, determina l'obligació d'introduir el número telefònic 112 en les respectives xarxes telefòniques dels estats membres de la Unió Europea. El marc regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques és establert per la Directiva 2002/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 7 de març (directiva marc), i es completa amb la Directiva 2002/20/CE, del 7 de març, relativa a l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques (directiva autorització); la Directiva 2002/19/CE, del 7 de març, relativa a l'accés a les xarxes de comunicacions electròniques i recursos associats, i a llur interconnexió (directiva accés), i la Directiva 2002/22/CE, del 7 de març, relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques (directiva servei universal). Aquestes directives estableixen l'obligació dels estats membres d'adoptar les mesures necessàries per a garantir que les trucades d'urgència al número únic europeu reben la resposta i l'atenció adequades, de la manera que es puguin adaptar millor a l'estructura estatal dels sistemes d'urgència dins les possibilitats tecnològiques de les xarxes. El Reial decret 903/1997, del 16 de juny, pel qual es regula l'accés, per mitjà de xarxes de telecomunicacions, al servei d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic 112, habilita aquest número en l'àmbit estatal per a l'accés al servei d'atenció de trucades d'urgència i estableix que els ciutadans l'han de poder utilitzar de franc per a requerir, en casos d'urgent necessitat, l'assistència dels serveis públics competents en matèria d'atenció d'urgències sanitàries, d'emergències ambientals, d'extinció d'incendis i salvament, i de seguretat ciutadana, amb la coordinació de protecció civil, si escau, dels serveis corresponents. Aquesta mateixa norma atribueix de manera expressa la prestació del servei públic d'atenció de les trucades d'urgència a les comunitats autònomes, les quals tenen l'obligació d'establir els centres de recepció de trucades d'urgència corresponents i les xarxes de telecomunicacions que calguin. El reconeixement d'aquesta competència és congruent amb les disposicions de l'Estatut d'autonomia que atribueixen a la Generalitat diversos títols competencials amb incidència en la matèria d'atenció i gestió de les situacions d'urgència i d'emergència, com ara la seguretat pública, l'organització de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, la coordinació de les policies locals, la prevenció i l'extinció d'incendis i salvaments, la protecció civil, i la sanitat i la salut pública. Amb aquests antecedents es comprèn la disposició de l'article 30 de la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, d'acord amb la qual la Generalitat ha de tenir un centre integrat i permanent d'atenció a les demandes en matèria d'emergències i protecció civil, policia i urgències sanitàries que es facin per mitjà del número de telèfon unificat 112, amb capacitat per a gestionar els procediments i els recursos destinats a donar-hi resposta. La present llei estableix com a competència exclusiva de la Generalitat la implantació definitiva i la regulació del servei públic d'atenció a les trucades d'urgència. Aquest servei pretén aconseguir com a prestació bàsica una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència de qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori de Catalunya. Aquesta llei també crea un centre d'atenció i gestió de les trucades d'urgència, en el qual s'han de rebre i atendre els avisos que es facin al número 112 i des del qual s'han de portar a terme els requeriments d'assistència material que es considerin pertinents als centres directius, els organismes i les entitats competents en cada matèria, com a part essencial del centre integrat i permanent a què fa referència la Llei 4/2003. Aquest centre integrat i permanent ha de facilitar un espai comú i una estructura de coordinació i d'interacció dels diversos serveis, cossos operatius i agències que intervenen en els processos de gestió de l'emergència i la protecció civil en el territori de Catalunya, per mitjà de protocols i procediments comuns que garanteixin la gestió més acurada i ràpida possible de les emergències. En aquest sentit, correspon a l'Administració de la Generalitat facilitar i propiciar la coordinació de tots els serveis i els recursos operatius, amb l'adopció d'una política de relacions administratives fonamentada en la col·laboració i l'intercanvi d'informació, per a aconseguir una resposta ràpida, proporcionada i adequada a cada una de les demandes d'atenció que es rebin per mitjà del número 112. Per a prestar el servei públic d'atenció a les trucades d'urgència, aquesta llei crea una entitat de dret públic denominada Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Aquesta figura pretén la prestació d'un servei públic gratuït, universal i permanent, delimitat per les funcions i les prestacions que se n'esperen i dotat de l'autonomia necessària per a constituir una entitat capaç d'oferir un servei modern amb una alta flexibilitat organitzativa, i dotat d'una tecnologia i uns sistemes de gestió avançats. Atès que aquest centre que es crea coordina la intervenció de diversos departaments de la Generalitat amb competències diferents, i també l'actuació d'institucions diverses, la figura jurídica que es considera més adequada per a la prestació efectiva del servei és la d'entitat de dret públic. El contingut de la Llei s'estructura en quaranta articles, distribuïts en quatre capítols, i es completa amb quatre disposicions addicionals i dues disposicions transitòries. El capítol I s'estructura en dues seccions. La primera, dedicada al servei d'atenció de trucades d'urgència, estableix la finalitat i les funcions del servei públic d'atenció de trucades d'urgència i les característiques amb què s'ha de prestar i en regula la gestió. La secció segona crea el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya com a entitat gestora del servei; n'estableix les finalitats i les funcions; determina el règim de col·laboració amb altres departaments, administracions i entitats públiques i privades, i regula l'organització del Centre en els òrgans de govern corresponents. El capítol II fa referència, entre altres qüestions, al règim jurídic, econòmic, patrimonial, de contractació, de personal i de recursos administratius del Centre. El capítol III regula el tractament de les dades personals que el Centre incorpori per mitjà de les demandes d'assistència rebudes i el flux d'informació derivat de la resolució dels incidents, mitjançant la creació dels fitxers automatitzats corresponents i el compliment estricte de la legislació de tractament de dades personals. El capítol IV estableix el sistema d'infraccions i sancions, que ha de controlar l'ús impropi o malintencionat d'un servei públic essencial de naturalesa gratuïta i permanent, mitjançant la descripció dels tipus infractors i de les sancions i la determinació explícita del règim de responsabilitats i de les autoritats amb competències sancionadores. Les disposicions addicionals regulen el règim de publicitat del número 112. La disposició transitòria primera regula les relacions entre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya i les administracions i les entitats públiques responsables de l'emergència mentre no es formalitzin els convenis i els acords amb aquestes. La disposició transitòria segona regula l'adequació dels plans de protecció civil de les administracions públiques i les entitats i els organismes a determinats preceptes de la Llei. Capítol I El servei d'atenció de trucades d'urgència i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya Article 1 Objecte de la llei Aquesta llei té per objecte la regulació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic 112 en el territori de Catalunya, que ha d'ésser gestionat per l'Administració de la Generalitat per mitjà de la creació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Secció primera El servei d'atenció de trucades d'urgència Article 2 Finalitat del servei 1. La missió principal del servei públic d'atenció de trucades d'urgència és contribuir a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori de Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències ambientals, d'extinció d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana, amb la coordinació de protecció civil, si escau, dels serveis corresponents, amb independència de l'Administració pública o de l'entitat a la qual correspongui la prestació material de l'assistència requerida. 2. El servei públic d'atenció de trucades d'urgència ha d'ésser prestat per l'Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de seguretat pública, amb el règim de gestió que determina aquesta llei. Article 3 Funcions del servei 1. El servei públic d'atenció de trucades d'urgència té les funcions següents: a) Rebre i atendre les trucades d'urgència al número telefònic d'emergències únic europeu 112 fetes per la ciutadania en el territori de Catalunya. b) Conèixer l'estat dels recursos de les diverses administracions i entitats per a atendre i resoldre una emergència. c) Identificar, tractar i avaluar les trucades rebudes al número 112, segons la urgència o el tipus d'incident, de conformitat amb els convenis de col·laboració, els procediments de comunicació i els protocols d'actuació que s'estableixin entre l'Administració de la Generalitat i les administracions públiques o les entitats que tinguin la competència per a prestar materialment l'assistència. d) Transmetre el requeriment d'assistència als serveis que tinguin la competència per a prestar-la materialment i contribuir, si escau, a la coordinació dels dits serveis activant la prestació d'auxili més adequada en cada cas i assignant prioritats en funció del tipus de demanda. e) Fer un seguiment de cadascuna de les respostes a les emergències, perquè cada sector implicat conegui l'activitat i les iniciatives que els altres sectors responsables han dut a terme per resoldre-les. f) Rebre informació dels òrgans, les administracions o les entitats que intervinguin en la prestació material de l'assistència i tractar la informació rebuda. g) Mantenir actualitzades les bases de dades i determinar els procediments de comunicació i els protocols d'actuació necessaris per a desenvolupar l'activitat del servei, d'acord amb les directrius i els criteris que s'estableixin. h) Efectuar els controls de qualitat i analitzar les actuacions del servei amb la finalitat de millorar i optimitzar els recursos propis. i) Atendre els centres de recepció o els punts de resposta de trucades telefòniques amb finalitats específiques que s'incorporin al servei. j) Transmetre el requeriment d'assistència i informació de les dones que són víctimes de la violència masclista als serveis d'atenció telefònica especialitzats competents. k) Qualsevol altra funció que estigui relacionada directament amb les d'aquest apartat. 2. El servei d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic 112 no comprèn la prestació material de l'assistència requerida per la ciutadania ni les decisions sobre els recursos que s'hi han de destinar. La dita prestació correspon als centres directius, les administracions i les entitats competents, d'acord amb llurs normes d'atribució de competències, d'organització i de funcionament. 3. El Govern pot disposar d'integrar en el servei funcions i prestacions de valor afegit relacionades amb l'atenció i la gestió de trucades d'urgència, amb l'adscripció dels mitjans personals i materials d'intervenció necessaris per a desenvolupar-les. Article 4 Característiques de la prestació del servei La prestació del servei públic d'atenció de trucades d'urgència ha de tenir les característiques següents: a) La cobertura del servei ha d'ésser equitativa i equilibrada per tot el territori de Catalunya. b) L'accés al servei ha d'ésser universal, gratuït i permanent per a tothom qui es trobi en el territori de Catalunya i s'han de garantir els mecanismes per a assegurar-lo a les persones amb discapacitat. c) L'atenció del servei s'ha de fer en qualsevol dels idiomes oficials de Catalunya i, com a mínim, en dos dels idiomes oficials en els estats de la Unió Europea. d) El servei s'ha de donar a conèixer per mitjà de campanyes d'informació que en difonguin la imatge i n'impulsin una utilització correcta. e) El servei s'ha de configurar com una plataforma de serveis horitzontals integrats entre si per mitjà d'acords o convenis de col·laboració. Article 5 Gestió del servei 1. El servei públic d'atenció de les trucades d'urgència per mitjà del número telefònic 112 ha d'ésser prestat amb caràcter exclusiu pel departament competent en matèria de seguretat pública de l'Administració de la Generalitat, mitjançant l'entitat de dret públic Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, creada per aquesta llei. Secció segona El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya Article 6 Creació i naturalesa del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya 1. Es crea el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya com una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir les seves funcions, amb patrimoni i tresoreria propis i amb autonomia de gestió per a assolir les seves finalitats, l'activitat del qual es regeix pel dret privat amb caràcter general, llevat de les excepcions que determina aquesta llei. Aquesta entitat s'adscriu al departament competent en matèria de seguretat pública. 2. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha de disposar de recursos suficients per a desenvolupar les seves funcions. A aquest efecte, té pressupost propi, d'acord amb el que disposa la legislació reguladora de les finances públiques de Catalunya. 3. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya pot organitzar activitats i serveis i establir delegacions territorials pròpies en diferents localitats de Catalunya amb l'objectiu de millorar l'operativitat del servei. Article 7 Finalitat i funcions del Centre La finalitat essencial del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'atenció i gestió de trucades d'urgència per mitjà del número telefònic 112. Per a complir aquesta finalitat, li corresponen l'exercici de les funcions del servei d'atenció de trucades d'urgència establertes per l'article 3 i les prestacions del Centre fixades per l'article 8. Article 8 Prestacions pròpies i complementàries del Centre 1. Des del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya s'han de rebre, atendre, tractar, avaluar i derivar les trucades que es facin en el territori de Catalunya al número 112, i s'han de fer els requeriments d'assistència que es considerin pertinents als centres directius, els organismes i les entitats competents en cada matèria. 2. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya es constitueix en la infraestructura física i el sistema de serveis en el qual s'han de localitzar els recursos humans i els mitjans materials i tecnològics, i també el conjunt de bases de dades, procediments de comunicació, protocols d'actuació i sistemes de qualitat necessaris per al correcte funcionament del servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic únic europeu 112 en el territori de Catalunya. 3. Com a servei complementari, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya es constitueix com una plataforma base de suport tecnològic i logístic del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya per a comunicar, coordinar i informar de l'actuació dels diversos serveis que hagin d'intervenir en l'activació d'un pla de protecció civil en una situació d'emergència declarada sota la direcció de l'autoritat competent de protecció civil que n'hagi declarat formalment l'activació. El Centre ha de participar en el sistema de comunicació, control i coordinació de les transmissions de la xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil. Article 9 Col·laboració amb el Centre 1. Les administracions públiques i llurs entitats vinculades o dependents que desenvolupen activitats en el territori de Catalunya relacionades directament o indirectament amb el servei públic de trucades d'urgència tenen l'obligació de respondre a tots els requeriments d'assistència que es facin des del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. 2. Les empreses o les entitats privades que tenen com a objecte social o com a finalitat corporativa alguna activitat vinculada directament o indirectament amb l'assistència o el tractament de situacions en les quals hi ha un perill directe per a la vida, la integritat física, la salut o la seguretat de les persones, per a la propietat privada o pública o per al medi, i que disposen d'algun servei o recurs d'interès, estan obligades a col·laborar amb el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya en tots els requeriments d'assistència que aquest els faci. 3. Les administracions, les empreses i les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2, en el marc de llurs competències i activitats, han de facilitar tota la informació necessària en les situacions d'urgència en què protecció civil hagi d'activar un pla d'emergència. 4. Les administracions, les empreses i les entitats a què fa referència aquest article han de facilitar informació al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, especialment sobre les matèries següents: a) L'existència de situacions d'urgència o emergència de les quals tinguin coneixement. b) El desenvolupament, les incidències i els resultats de les assistències en què intervinguin, tenint en compte que tenen l'obligació específica d'informar en temps real de l'arribada al lloc de l'incident i de l'acabament de llur intervenció. 5. Les administracions, les empreses i les entitats a què fa referència aquest article tenen l'obligació d'acusar recepció dels requeriments d'assistència que els trameti el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. 6. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha de proveir les administracions públiques i llurs entitats vinculades o dependents que desenvolupen activitats en el territori de Catalunya relacionades amb el servei públic de trucades d'urgència i, si escau, les empreses i les entitats privades obligades a col·laborar, de tota la informació al seu abast necessària per a l'adequada valoració i prestació dels serveis. El Centre ha de respondre amb qualitat de servei i temps segons els procediments de comunicació i protocols d'actuació establerts per ambdues parts. Article 10 Relacions del Centre i el departament al qual s'adscriu 1. Les relacions entre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya i el departament al qual s'adscriu s'articulen per mitjà d'un contracte programa, que ha de tenir una durada mínima de quatre anys, sens perjudici del que estableix l'article 53 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. El contracte programa ha d'incloure, almenys, la definició dels objectius que ha d'assolir el Centre, la previsió dels resultats que ha d'obtenir amb la seva gestió i els instruments de seguiment, control i avaluació als quals ha de sotmetre la seva activitat. 2. El contracte programa a què fa referència l'apartat 1 pot ésser subscrit conjuntament amb els departaments que el departament d'adscripció consideri pertinents, sigui per llur presència en els òrgans de govern de l'organisme o per llurs àmbits competencials. Article 11 Convenis de col·laboració 1. Per a garantir una actuació ràpida, coordinada i eficaç del servei públic d'atenció de trucades d'urgència, l'Administració de la Generalitat ha de promoure l'establiment de convenis de col·laboració entre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya i les administracions públiques, les entitats i les empreses privades amb competència o capacitat per a prestar materialment les assistències requerides. 2. Per a establir una col·laboració adequada en els procediments de comunicació de trucades i atenció de les assistències requerides, els convenis de col·laboració a què fa referència l'apartat 1 han de determinar, com a mínim, els aspectes següents: a) La manera com cada organisme o entitat ha de col·laborar per a prestar adequadament el servei d'atenció de trucades d'urgència. b) La manera i la periodicitat amb què s'ha de facilitar la informació sobre els mitjans personals i materials de què es disposi. c) Les característiques de les situacions d'urgència que poden afectar cada organisme o entitat perquè en requereixi la intervenció. d) La manera com s'ha de fer el seguiment i el tancament de cada assistència o incident. e) La manera, les característiques, els protocols i els procediments de comunicació amb els quals el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha de trametre els requeriments d'assistència. f) Les característiques de prestació material del servei. g) Qualsevol altre aspecte que pugui facilitar una coordinació adequada i la millor manera de prestar una assistència determinada. Article 12 Acords de col·laboració Els departaments de la Generalitat que disposen de centres directius o entitats dependents o vinculades amb personalitat jurídica pròpia dotades amb serveis operatius de resposta, intervenció i assistència a les emergències han d'establir, per acord amb el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, els procediments de comunicació i protocols d'actuació pertinents per a garantir l'actuació ràpida, integrada i eficaç davant un requeriment d'auxili o una trucada d'urgència dels ciutadans. Aquests acords de col·laboració s'han de subscriure en el termini d'un any, sens perjudici dels acords que se signin posteriorment si es detecten noves necessitats. Article 13 Òrgans de govern Els òrgans de govern del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya són el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el Consell Rector, la Comissió Executiva i el director o directora. Article 14 El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta 1. El president o presidenta del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és el conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública, al qual corresponen les funcions següents: a) Exercir l'alta representació i la direcció superior del Centre. b) Presidir el Consell Rector del Centre, convocar-ne les sessions, fixar-ne l'ordre del dia i dirigir-ne les reunions. Té vot de qualitat per a dirimir els empats. c) Supervisar les actes i les certificacions dels acords del Consell Rector. d) Tutelar el desenvolupament de les activitats del Centre tot assegurant el compliment de la legislació vigent i vetllant pel compliment dels acords del Consell Rector. e) Disposar les despeses i ordenar els pagaments quan llur quantia excedeixi el vint per cent dels pressupostos del Centre. f) Nomenar els membres dels òrgans complementaris del Centre, si escau, a proposta de les respectives administracions, entitats i organitzacions. g) Exercir la representació legal, i també les funcions que siguin inherents a la seva condició de president o presidenta de l'òrgan col·legiat. 2. El vicepresident o vicepresidenta del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, el qual substitueix el president o presidenta en casos d'absència o malaltia i exerceix les funcions que aquest li delegui de manera expressa. Article 15 El Consell Rector 1. El Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els vocals titulars següents: a) Quatre vocals designats, respectivament, per cadascun dels consellers competents en matèria d'indústria, obres públiques, medi ambient i societat de la informació. b) Tres vocals representants de les entitats locals, proposats per les entitats associatives representatives dels municipis catalans. c) Un vocal o una vocal representant de l'Ajuntament de Barcelona, a proposta de l'alcaldia d'aquest ajuntament. d) Un vocal o una vocal representant de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya, si així ho acorden els òrgans competents de l'Administració de l'Estat. e) Tres vocals designats pel conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, un dels quals ha d'ésser el director o directora general competent en matèria de protecció civil. f) El secretari o secretària competent en matèria de protecció civil. g) Tres vocals designats pel conseller o consellera competent en matèria de salut. h) El director o directora del Servei Català de la Salut. i) El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, amb veu però sense vot. 2. Exerceix la secretaria del Consell Rector, amb veu però sense vot, un funcionari o funcionària de carrera de l'Administració de la Generalitat adscrit al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que és designat pel dit Consell. Article 16 Funcions del Consell Rector 1. El Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya té les funcions següents: a) Fixar els objectius del Centre i aprovar-ne el pla estratègic i la carta de serveis públics. b) Aprovar les disposicions sobre règim interior, funcionament i estructura orgànica. c) Informar preceptivament sobre els convenis i els acords de col·laboració i sobre els procediments i els protocols. d) Aprovar els plans anuals de desenvolupament i explotació del servei. e) Aprovar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual, i també els comptes anuals, la liquidació del pressupost i el programa d'actuacions, d'inversions i de finançament del Centre. f) Proposar la creació, la modificació i la supressió de taxes i preus públics del Centre. g) Ésser informat del nomenament i la separació del director o directora i exercir el control de la funció de direcció. h) Informar sobre el nomenament de les persones que formen part dels òrgans complementaris. i) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta sotmeti a la seva consideració. 2. En tot el que no estableix aquesta llei o la normativa que la desenvolupi, el funcionament del Consell Rector es regeix per les disposicions relatives al funcionament dels òrgans col·legiats que estableix la legislació vigent de procediment i règim jurídic de les administracions públiques. 3. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària dues vegades l'any convocat pel president o presidenta, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el president o presidenta o que ho sol·liciti una tercera part dels seus membres. 4. El Consell Rector pot delegar les seves funcions en la Comissió Executiva, llevat de les establertes per l'apartat 1.a i e, que són indelegables. Article 17 La Comissió Executiva 1. La Comissió Executiva del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és integrada pel secretari o secretària competent en matèria de protecció civil, que n'exerceix la presidència, pel director o directora del Servei Català de la Salut, que n'exerceix la vicepresidència, i pels vocals titulars següents: a) Dos vocals designats pel conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, un dels quals ha d'ésser el director o directora general competent en matèria de protecció civil. b) Dos vocals designats pel conseller o consellera competent en matèria de salut. c) El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. 2. Exerceix la secretaria de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot, un funcionari o funcionària de carrera de l'Administració de la Generalitat adscrit al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que és designat pel Consell Rector. Article 18 Funcions de la Comissió Executiva 1. La Comissió Executiva del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya té les funcions següents: a) Informar sobre el pla estratègic i la carta de serveis públics. b) Aprovar els criteris per al disseny del servei relacionats amb la situació, els espais i les instal·lacions, la plataforma tecnològica i l'explotació del servei. c) Preparar els convenis i els acords de col·laboració, i també els procediments i els protocols. d) Informar sobre els plans anuals de desenvolupament i explotació del servei. e) Informar sobre l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual. f) Informar sobre les propostes de creació, modificació i supressió de taxes i preus públics del Centre. g) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta sotmeti a la seva consideració. h) Totes les funcions que li delegui el Consell Rector. 2. En tot el que no estableix aquesta llei o la normativa que la desenvolupi, el funcionament de la Comissió Executiva es regeix per les disposicions relatives al funcionament dels òrgans col·legiats que estableix la legislació vigent de procediment i règim jurídic de les administracions públiques. 3. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària com a mínim cada dos mesos, convocada pel president o presidenta, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el president o presidenta o que ho sol·liciti una tercera part dels seus membres. Article 19 El director o directora El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és nomenat i separat pel Govern a proposta del conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública. Article 20 Funcions del director o directora El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya té les funcions següents: a) Representar i dirigir el Centre d'acord amb les directrius del president o presidenta, del Consell Rector i de la Comissió Executiva, i impulsar, coordinar i planificar les activitats necessàries per a complir les seves finalitats i exercir les funcions que té atribuïdes. b) Executar els acords del Consell Rector i de la Comissió Executiva i vetllar pel compliment de les instruccions i les decisions dels òrgans de govern del Centre. c) Elaborar i presentar a la Comissió Executiva els projectes de pla estratègic i de carta de serveis, els criteris de disseny del servei i els plans anuals de desenvolupament i explotació del servei. d) Coadjuvar en l'elaboració dels convenis i els acords de col·laboració, i dels procediments i els protocols d'actuació. e) Elaborar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual i presentar-los a la Comissió Executiva. f) Exercir la direcció del personal del Centre, contractar el personal laboral i donar-ne compte a la Comissió Executiva. g) Autoritzar les despeses i fer els pagaments, quan llur quantia sigui igual o inferior al vint per cent dels pressupostos del Centre. h) Exercir les competències sobre patrimoni i contractació que l'ordenament jurídic atribueix a les entitats de dret públic. i) Aprovar les instruccions que es considerin necessàries per a regular el funcionament de l'activitat del Centre, i també l'ús de les dependències, les instal·lacions i els serveis que hi estan associats. j) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per mitjà d'una disposició legal o reglamentària, i també qualsevol altra funció que, essent una competència pròpia del Centre, no sigui atribuïda a un altre òrgan. Article 21 Comissió Tècnica d'Atenció i Gestió de les Trucades d'Urgència 1. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya s'ha de dotar d'un òrgan col·legiat de caràcter complementari i naturalesa consultiva amb la finalitat de canalitzar la participació en l'activitat del servei dels centres directius de l'Administració de la Generalitat amb competències sobre els serveis operatius encarregats de l'assistència material a les situacions d'emergència, i també dels organismes i les entitats que signin convenis de col·laboració amb el Centre. 2. La Comissió Tècnica d'Atenció i Gestió de les Trucades d'Urgència té les funcions següents: a) Actuar com a òrgan de participació i consulta en matèria d'atenció i gestió de les emergències. b) Actuar com a fòrum permanent d'anàlisi, reflexió i debat en matèria d'atenció i gestió de les emergències. c) Proposar l'elaboració, la modificació i la revisió dels procediments, els protocols, les tàctiques i els acords de col·laboració en matèria d'atenció i gestió de les trucades d'urgència. d) Analitzar i estudiar la compatibilitat dels procediments i els protocols existents amb la finalitat de millorar-ne l'aplicació coordinada. e) Informar d'anomalies en els procediments o en els protocols d'actuació, de reclamacions d'activitat i d'altres aspectes que puguin incidir en la prestació del servei. f) Estudiar i proposar les mesures pertinents per a procurar una infraestructura en serveis i equipaments apropiats per a una atenció i una gestió modernes de les emergències. g) Estudiar i proposar mesures per a millorar la comunicació interna i externa en matèria d'atenció i gestió de les emergències. h) Estudiar i proposar la implantació de serveis de valor afegit relacionats amb l'atenció i la gestió de trucades d'urgència. i) Participar en l'avaluació i l'estudi de les actuacions dels diversos serveis durant les emergències. Capítol II Règim jurídic, econòmic, patrimonial, de contractació, de personal i de recursos del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya Article 22 Règim jurídic 1. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya es regeix per aquesta llei, per les disposicions que la desenvolupin, per la legislació de l'Estatut de l'empresa pública catalana i per les altres normes que li siguin aplicables. 2. L'actuació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya resta sotmesa amb caràcter general al dret privat, llevat de les matèries referents a les relacions entre el departament d'adscripció i el Centre, a la formació de la voluntat dels òrgans del Centre i a l'exercici de les potestats administratives que tingui atribuïdes, que resten subjectes al dret administratiu. Article 23 Recursos econòmics Els recursos econòmics del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya són constituïts per: a) Les dotacions que li consignin els pressupostos de la Generalitat. b) Els rendiments dels béns que li són adscrits i dels que adquireixi en l'exercici de les seves funcions. c) Les subvencions, les aportacions voluntàries i les donacions que li concedeixin les persones o les entitats públiques o privades. d) Els ingressos que obtingui per la prestació de serveis o d'activitats en l'àmbit de les seves competències. e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, amb l'autorització prèvia del Departament d'Economia i Finances, d'acord amb la normativa vigent. f) Els altres recursos que li siguin atribuïts. Article 24 Patrimoni 1. El patrimoni del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és constituït pels béns que li són adscrits i els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol. 2. Els béns adscrits conserven llur qualificació jurídica originària. L'adscripció no implica la transmissió del domini ni llur desafectació. 3. La gestió del patrimoni es regeix per la legislació general de l'empresa pública catalana i per la legislació de patrimoni de la Generalitat. Article 25 Contractació 1. El règim jurídic de contractació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és el que estableix la legislació sobre contractes de les administracions públiques per a les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. 2. El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya actua com a òrgan de contractació fins al límit establert per l'article 14.1.e i en el marc de la legislació sobre contractació administrativa. Article 26. Pressupost El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha d'elaborar anualment el pressupost, d'acord amb el que estableix la legislació general de l'empresa pública catalana i la legislació de finances públiques de Catalunya. Article 27 Comptabilitat El règim de comptabilitat del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és el corresponent al sector públic. Article 28 Control d'auditories 1. L'activitat del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és objecte de control financer mitjançant el procediment d'auditoria, sota la direcció de la Intervenció General, regulat per la legislació de finances públiques de Catalunya i la legislació general de l'empresa pública catalana. 2. Es pot crear un òrgan de control economicofinancer intern, per acord del Consell Rector, d'acord amb la normativa reguladora del funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Generalitat. 3. El Consell Rector pot acordar de sotmetre la comptabilitat del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya a una auditoria externa portada a terme per una empresa de solvència reconeguda. Article 29 Personal 1. Els llocs de treball del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya poden ésser ocupats per personal al servei de l'Administració de la Generalitat o de qualsevol altra administració o entitat pública que participi o col·labori en el compliment de les funcions del Centre. 2. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya pot contractar el personal laboral necessari per a ocupar els llocs de treball, en els termes que estableix la legislació general de funció pública de la Generalitat. 3. S'han de determinar els llocs de treball que, pel seu contingut i especialitat, han d'ésser ocupats per funcionaris de cossos específics o per personal facultatiu o tècnic que estigui vinculat als dits cossos. 4. Es pot atribuir al personal a què fa referència l'apartat 3 l'exercici temporal de funcions que es porten a terme en règim d'adscripció provisional o en comissió de serveis a llocs de treball o funcions del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. 5. El personal dels diversos serveis operatius d'urgències i emergències pot ocupar les dependències del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, amb l'acord o l'autorització previs del departament d'origen del dit personal. Aquest personal resta sota la dependència orgànica i funcional dels seus centres directius o unitats orgàniques d'origen i li són aplicables les normes de règim interior que s'estableixin per a la gestió del Centre i les instruccions que dicti el seu director o directora per a regular el funcionament de la seva activitat. Article 30 Règim de recursos i reclamacions 1. Tots els actes administratius que dimanen dels òrgans de govern del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, llevat dels actes de la presidència, que esgoten la via administrativa, contra els quals es pot interposar un recurs potestatiu de reposició. 2. El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte, que és el competent per a resoldre'l, en els supòsits regulats per la legislació de procediment administratiu. 3. La interposició del recurs contenciós administratiu és procedent d'acord amb el que estableix la llei d'aquest ordre jurisdiccional. 4. L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes que hi són aplicables. La reclamació prèvia a la via civil s'ha de presentar davant el conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, que també és la persona competent per a resoldre-la. La reclamació prèvia a la via laboral s'ha d'interposar davant el director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que també és la persona competent per a resoldre-la. Capítol III Tractament de dades personals Article 31 Creació de fitxers 1. Les trucades telefòniques al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya han de tenir suport en un sistema d'enregistrament de veu i dades automàtic que, mitjançant l'escolta de la demanda, permeti garantir la localització correcta d'un incident i el funcionament eficaç del servei. 2. S'han de crear els fitxers automatitzats necessaris per a recollir i processar les dades personals i la informació que calgui per a prestar el servei d'atenció de trucades d'urgència i portar a terme les activitats materials d'assistència requerides. 3. Els fitxers a què fa referència l'apartat 2 han de recollir les dades de caràcter personal dels ciutadans que demanin la prestació del servei. Aquests fitxers poden recollir dades protegides per la legislació vigent, sempre que siguin dades cedides o recaptades voluntàriament, o sempre que siguin determinants de la manera com s'ha d'atendre la urgència o prestar l'assistència material requerida. 4. Les dades contingudes en els fitxers han d'ésser cancel·lades quan fineixi l'anàlisi de l'actuació que s'hagi portat a terme. Aquestes dades s'han de conservar, com a mínim, el temps suficient per a gestionar i analitzar l'incident i, com a màxim, durant un període de dos anys des de la data en què fineixi l'incident, llevat que hi hagi un procés judicial en curs sobre l'incident amb una durada superior al dit termini de dos anys. En aquest cas, s'han de mantenir durant el temps en què el procés estigui en curs. Article 32 Recollida i cessió de dades personals 1. En la recollida i la cessió de dades personals s'ha de respectar, amb caràcter general, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Fora dels supòsits establerts expressament per la legislació vigent i per aquesta llei, no es poden cedir les dades personals que s'hagin conegut per mitjà de l'atenció i la gestió de les trucades i el desenvolupament posterior dels incidents i les assistències. 2. El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és l'òrgan de l'Administració de la Generalitat responsable dels fitxers a què fa referència l'article 31. Aquest òrgan ha d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i d'organització necessàries per a garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, i per a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts per la legislació vigent. Capítol IV Infraccions i sancions Article 33 Infraccions molt greus Són infraccions molt greus en matèria d'atenció i gestió de les trucades d'urgència les conductes següents: a) Fer trucades al telèfon d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 per a comunicar avisos falsos d'urgències o emergències que donin lloc a la mobilització de recursos. b) Fer infraccions greus que posin en perill la vida o la integritat física de les persones o augmentin la situació de risc col·lectiu greu o les conseqüències d'una catàstrofe o calamitat. Article 34 Infraccions greus Són infraccions greus en matèria d'atenció i gestió de les trucades d'urgència les conductes següents: a) No comunicar al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya l'activació d'un pla de protecció civil o la declaració d'una situació d'emergència. b) Fer trucades reiterades al telèfon d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 per a comunicar avisos falsos d'emergències. c) Fer trucades abusives, insultants, amenaçadores o jocoses al telèfon d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 que afectin l'eficàcia del servei. d) No identificar la persona autora de la trucada al telèfon d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112, en el cas que aquesta no sigui la titular de la línia, del terminal mòbil o d'altres mitjans de comunicació i que la persona titular hagi estat requerida per a fer-ne la identificació i no hi hagi cap causa justificada perquè no la faci, o en el cas que no sigui possible notificar la denúncia a la persona identificada per una causa imputable a la persona titular. e) Fer infraccions lleus que posin en perill la vida o la integritat física de les persones o augmentin la situació de risc col·lectiu greu o les conseqüències d'una catàstrofe o calamitat. Article 35 Infraccions lleus Són infraccions lleus en matèria d'atenció i gestió de les trucades d'urgència les conductes següents: a) Fer trucades al telèfon d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 per a comunicar avisos falsos d'emergències. b) Fer trucades abusives, insultants, amenaçadores o jocoses al telèfon d'atenció i gestió de les trucades d'urgència 112. Article 36 Sancions 1. Les infraccions que aquesta llei tipifica com a molt greus són sancionades amb una multa des de 150.001 euros fins a 600.000 euros. 2. Les infraccions que aquesta llei tipifica com a greus són sancionades amb una multa des de 6.001 euros fins a 150.000 euros. 3. Les infraccions que aquesta llei tipifica com a lleus són sancionades amb una multa des de 150 euros fins a 6.000 euros. La sanció imposada per la comissió d'infraccions lleus pot ésser substituïda per mesures reeducadores, amb el consentiment previ de la persona interessada o, si aquesta és menor, amb el consentiment previ dels seus pares o de les persones que tenen l'autoritat familiar, dels tutors, dels acollidors o dels guardadors legals o de fet. Les mesures reeducadores s'han d'establir per reglament. 4. El Govern pot actualitzar periòdicament la quantia de les sancions d'acord amb les variacions de l'índex de preus al consum. Article 37 Criteris de proporcionalitat de les sancions La quantia de les sancions s'ha de graduar tenint en compte les circumstàncies que siguin rellevants per a determinar la gravetat del fet constitutiu de la infracció, el grau d'antijuridicitat i la culpabilitat en cada cas concret, considerant la intencionalitat, la reiteració, la reincidència, la transcendència econòmica o social, la repercussió del perjudici causat, la capacitat econòmica de la persona infractora, l'agrupació per a cometre la infracció, els actes per a dificultar o impedir el descobriment de la infracció, l'actitud de la persona infractora en la reparació del dany causat i l'acceptació de mesures reeducadores. Article 38 Responsabilitat de les infraccions 1. La responsabilitat de les infraccions tipificades per aquesta llei per haver fet una trucada falsa, abusiva, insultant, amenaçadora o jocosa al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya recau directament sobre la persona autora de la trucada. 2. Si la persona autora de la trucada és menor, han de respondre solidàriament per ella els seus pares o les persones que tenen autoritat familiar, els tutors, els acollidors o els guardadors legals o de fet, per raó d'haver incomplert l'obligació que tenen d'evitar la infracció administrativa que s'imputa als menors. 3. Si l'autor o autora de la trucada és una persona, amb plena capacitat d'obrar, altra que la persona titular de la línia, del terminal mòbil o d'altres mitjans de comunicació, la persona titular ha de respondre de la infracció i fer-se càrrec de la sanció corresponent, d'acord amb l'article 34.d, llevat que, quan sigui requerida en el procediment administratiu sancionador, identifiqui la persona responsable de la infracció. 4. En els mateixos termes de l'apartat 3, ha de respondre de la infracció la persona titular de la línia o del terminal mòbil si aquesta identifica l'autor o autora de la infracció però no és possible notificar-li la denúncia per una causa imputable a la persona titular. 5. Les trucades falses, abusives, insultants, amenaçadores o jocoses adreçades al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, a més de constituir una infracció administrativa tipificada per aquesta llei, han d'ésser comunicades a l'òrgan jurisdiccional penal competent per si poden donar lloc a responsabilitat penal per l'acció de la persona demandant d'atenció, en haver sol·licitat un fals auxili o entorpit l'atenció d'altres avisos reals d'emergència col·lectiva o individual. Article 39 Òrgans competents per a imposar les sancions 1. La potestat sancionadora en matèria de trucades d'urgència correspon a l'Administració de la Generalitat. 2. Els òrgans competents per a imposar les sancions establertes per aquesta llei són: a) El director o directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, si l'import de la sanció és inferior o igual a 6.000 euros, o si la sanció és l'adopció de mesures reeducadores. b) El secretari o secretària competent en matèria de protecció civil, si l'import de la sanció és inferior o igual a 150.000 euros. c) El conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, si l'import de la sanció és inferior o igual a 300.000 euros. d) El Govern, si l'import de la sanció és inferior o igual a 600.000 euros. Article 40 Procediment sancionador El procediment per a determinar les infraccions tipificades per aquesta llei i imposar les sancions corresponents és el que estableix la legislació sobre procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de l'Administració de la Generalitat. Disposicions addicionals Primera Publicitat del número telefònic 112 El número telefònic 112 és l'únic del qual les administracions de les institucions pròpies de Catalunya poden fer publicitat com a número de telèfon d'urgències i d'emergències. Segona Condicions i termini de la publicitat del número telefònic 112 En el termini de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el número 112 ha de figurar obligatòriament i d'una manera visible com a telèfon d'emergències en tots els vehicles dels serveis d'emergències i urgències dependents de les administracions de les institucions pròpies de Catalunya, en totes les cabines i telèfons d'ús públic situats a Catalunya i en totes les àrees d'atenció al públic situades a Catalunya d'empreses, entitats i organismes on es puguin generar situacions d'emergència. Tercera Característiques materials de la publicitat del número telefònic 112 La dimensió, el format i el logotip dels anuncis, els cartells i les inscripcions per a fer publicitat del número 112 han d'ésser fixats per ordre del conseller o consellera competent en matèria de seguretat pública, a proposta del Consell Rector del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Quarta Compliment de l'article 30 de la Llei 4/2003 Paral·lelament a la implantació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, s'ha d'impulsar el procés de desenvolupament del dit centre, per mitjà dels instruments jurídics pertinents, com un ens integrat permanent d'atenció a les demandes en matèria d'emergència i protecció civil, policia i urgències sanitàries amb capacitat per a gestionar els procediments i els recursos destinats a donar-hi resposta, d'acord amb el que estableix l'article 30 de la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. Disposicions transitòries Primera Tramesa dels requeriments d'actuació 1. Fins que se signin els convenis corresponents o s'aprovin els acords de col·laboració a què fa referència aquesta llei, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya ha de trametre els requeriments d'assistència que rebi de la manera que determinin els procediments de comunicació i els protocols d'actuació aprovats pel departament competent en matèria de seguretat pública, a proposta del Consell Rector del Centre. 2. Els instruments jurídics a què fa referència l'apartat 1 han de fixar els centres o les unitats als quals s'han de trametre en cada cas els requeriments d'actuació, en funció de la informació que cada centre directiu, Administració o entitat està obligat a prestar. 3. Una vegada tramès el requeriment d'actuació a què fa referència l'apartat 2, l'Administració o l'entitat que el rebi és responsable de la prestació material del servei, d'acord amb l'àmbit en què té competència i capacitat. Segona Adequació dels plans de protecció civil Les administracions públiques, les entitats i els organismes que tinguin aprovats plans de protecció civil disposen del termini d'un any per a adequar-los a les prescripcions d'aquesta llei, a partir del moment que aquesta entri en vigor, i per a comunicar l'activació dels plans al número telefònic únic 112. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Palau de la Generalitat, 30 de juliol de 2007 José Montilla i Aguilera President de la Generalitat de Catalunya Joan Saura i Laporta Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (07.208.036)