DECRET 306/2001, de 6 de novembre, de creació del centre públic de formació d'adults Sants-Hostafrancs, de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

306/2001, de 6 de novembre, de creació del centre públic de formació d'adults Sants-Hostafrancs, de Barcelona.

Atès el Decret 186/1988, d'1 d'agost, pel qual el Departament de Benestar Social assumeix les competències sobre formació permanent d'adults;

Vista l'Ordre d'1 de desembre de 1988, per la qual el Departament de Benestar Social assumeix les competències i les funcions relatives als centres i les aules públics i privats de formació permanent d'adults;

Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults;

A proposta de la consellera de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el centre de formació d'adults del municipi de Barcelona que figura a l'annex, per transformació de l'aula que s'hi indica.

Article 2

Funcionament

Aquest centre, que adequarà la seva activitat docent a partir del curs acadèmic 2001-2002, desenvoluparà, en exclusiva o no, activitats per a la formació d'adults en l'àmbit de la formació instrumental i la formació bàsica, funcionarà amb una organització flexible en funció de les necessitats educatives i formatives de la zona on està ubicat, i podrà funcionar com a centre d'autoformació, amb l'autorització prèvia de la Direcció General de Formació d'Adults.

Article 3

Registre

El centre s'inscriurà al Registre general de centres de formació d'adults.

Disposició final

S'autoritza la persona titular del Departament de Benestar Social per a l'execució d'aquest Decret, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de novembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar Social

Annex

Denominació del centre: Sants-Hostafrancs.

Codi: 08060411.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social.

Adreça: Tarragona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA