DECRET 62/2003, de 20 de febrer, de creació del Centre de Formació d'Adults Vallès, de Granollers.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 62/2003, de 20 de febrer, de creació del Centre de Formació d'Adults Vallès, de Granollers.

Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults; el Decret 192/1993, de 27 de juliol, i el Decret 253/2002, de 4 de novembre;

A proposta de la consellera de Benestar i Família, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el centre de formació d'adults del municipi de Granollers que figura a l'annex d'aquest Decret, per transformació de l'aula que s'indica.

Article 2

Funcionament

Aquest centre, que adequarà la seva activitat docent a partir del curs acadèmic 2002-2003, desenvoluparà, en exclusiva o no, activitats per a la formació d'adults en l'àmbit de la formació bàsica, funcionarà amb una organització flexible d'acord amb les necessitats educatives i formatives de la zona on està ubicat, i podrà funcionar com a centre d'autoformació, amb l'autorització prèvia de la Direcció General de Formació d'Adults.

Article 3

Registre

El centre s'inscriurà al Registre general de centres de formació d'adults.

Disposició final

S'autoritza la persona titular del Departament de Benestar i Família per a l'execució d'aquest Decret, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 20 de febrer de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar i Família

Annex

Denominació del centre: Centre de Formació d'Adults Vallès.

Codi: 08061221.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família.

Adreça: Puig de les Forques, núm. 2-4.

Municipi: 08400 Granollers.

Comarca: Vallès Oriental.

Instal-lacions: 4 aules, despatxos, sala del professorat i serveis higiènics.

Aula que es transforma en centre: AFA Victòria.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA