DECRET 349/1987, de 23 de novembre, de creació de diversos centres públics de Formació Permanent d'Adults.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, ofereix la possibilitat, a tots els ciutadans que ho desitgin, d'incorporar-se o reincorporar-se al sistema educatiu, una vegada superat el període d'escolarització obligatòria.

A fi de consolidar la xarxa d'aules públiques de Formació Permanent d'Adults, i d'acord amb el que disposen els articles 44, 45 i 91 de la Llei General d'Educació; el Decret 361/1983, de 4 d'agost, sobre la Formació Permanent d'Adults en el nivell d'Educació General Bàsica; i l'Ordre de 3 de maig de 1984, per la qual s'estableixen els requisits d'ordre material i funcional que han de reunir els centres i les aules de Formació Permanent d'Adults, a proposta del Conseller d'Ensenyament i amb l'acord previ del Consell Executiu, Decreto:

Article 1

Es creen els centres públics de Formació Permanent d'Adults que consten detallats a l'annex d'aquest Decret.

Article 2

Aquests centres funcionaran plenament i exclusiva per a l'ensenyament a adults, amb una organització flexible i en funció de les necessitats educatives de la zona en la qual estiguin ubicats.

Article 3

S'autoritza el Conseller d'Ensenyament per fixar la data de començament de les activitats dels centres públics esmentats i per adoptar les mesures necessàries per a l'execució del que disposa aquest Decret. Barcelona, 23 de novembre de 1987

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joan Guitart i Agell Conseller d'Ensenyament

Annex

Comarca: Baix Llobregat. Municipi: Cornellà de Llobregat. Localitat: Cornellà de Llobregat. Centre de Formació Permanent d'Adults. Adreça: c. de Garraf, s/n. Capacitat d'alumnat en presència simultània: 124 alumnes.

Comarca: Maresme. Municipi: Mataró. Localitat: Mataró. Centre de Formació Permanent d'Adults. Adreça: c. de la Mare de Déu de la Cisa, 80. Capacitat d'alumnat en presència simultània: 160 alumnes.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA