DECRET 224/2001, d'1 d'agost, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.

Secció:Diversos
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

224/2001, d’1 d’agost, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els articles 4.1.h), 4.1.p) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, a sol·licitud de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, cal procedir al cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, de conformitat amb el que preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/1985, de 10 de desembre, a proposta de la consellera d’Ensenyament i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1

Cessa com a membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el senyor Julià García i Muntané.

Article 2

Es nomena membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el senyor Albert Sancho i Masip, amb efectes fins al 10 d’agost de 2005.

Article 3

Es ratifica com a membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació del sector Moviments de Renovació Pedagògica de mestres de l’àmbit no universitari, la senyora Isabel Muñoz i Moreno, amb efectes fins al 5 d’agost de 2005.

Barcelona, 1 d’agost de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA