DECRET 53/1991, de 4 de març, pel qual es regula la cessió dels habitatges de protecció oficial de promoció pública en règim d'arrendament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Pel Reial Decret 2626/1982, d'1 d'octubre, van ser traspassats a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de promoció pública de l'habitatge; pel Decret 463/1982, de 2 de desembre, van ser regulats els serveis transferits; i pel Decret 274/1988, de 12 de setembre, s'estructurava la Direcció General de Serveis Comunitaris integrada dins el Departament de Benestar Social amb competències, entre altres, per a l'establiment de les directrius en matèria d'habitatge públic, en el seguiment i la participació de la promoció pública d'habitatges i en la programació de les actuacions de la Generalitat en coordinació amb la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

Dins el marc del Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre, pel qual es van dictar normes sobre la construcció, el finançament, l'ús, la conservació i l'aprofitament d'habitatges de protecció oficial, el present Decret estableix, per a l'àmbit territorial de Catalunya, un conjunt de normes particulars que, en part, substitueixen el Decret 3148/1978, de 10 de novembre, de desplegament del Reial Decret Llei abans esmentat, estableixen les condicions bàsiques mitjançant les quals els ens públics titulars d'habitatges de promoció pública els cediran en arrendament, assenyalen els criteris per a la fixació de les rendes i defineixen un marc clar de drets i obligacions en matèria de conservació dels habitatges, dins les línies bàsiques de la legislació arrendatària general, que es completa, en determinades circumstàncies, amb la possibilitat dels llogaters d'accedir a la propietat dels habitatges.

Els costos creixents dels habitatges i el baix nivell adquisitiu dels adquirents, juntament amb la conveniència de mantenir una part dels habitatges de promoció pública com a patrimoni públic, i tenint en compte que, fins ara, la cessió s'articulava bàsicament pel sistema de venda d'aquells als adjudicataris, fan necessària una nova regulació del règim d'arrendament dels habitatges de promoció pública que permeti una major aplicació d'aquest règim i un accés millor per als sectors socials més desfavorits.

Atesos els decrets 275/1988, de 12 de setembre, 463/1982, de 2 de desembre, 378/1988, de 14 de novembre, i l'Ordre de 25 de juliol de 1989; a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i del conseller de Benestar Social, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Els habitatges de protecció oficial de promoció pública només podran ser cedits en arrendament a aquelles persones que reuneixin els requisits per ser...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA