RESOLUCIÓ CMC/3321/2010, de 5 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions, per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes i per a la seva modernització tecnològica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Les Indústries Culturals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

CMC/3321/2010, de 5 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions, per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes i per a la seva modernització tecnològica.

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals adoptat en sessió de 8 de setembre de 2010, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes i per a la seva modernització tecnològica,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes i per a la seva modernització tecnològica.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a de Cultura i Mitjans de Comunicació en el termini d'un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 5 d'octubre de 2010

Lluís Noguera i Jordana

President del Consell d'Administració

Acord

de 8 de setembre de 2010, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes i per a la seva modernització tecnològica.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració

Acorda:

—1 Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes i per a la seva modernització tecnològica, que consten en l'annex d'aquest Acord.

—2 Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CMC/3205/2009, de 10 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes.

Annex

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats

1.1 L'objecte d'aquestes bases és establir diverses línies de suport per ajudar a les sales d'exhibició cinematogràfica a afavorir l'accés dels espectadors a la diversitat de la producció cultural, mantenint una programació de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes, així com també per estimular i facilitar la modernització tecnològica del sector, atenent les següents modalitats:

 1. Subvencions per a accés a còpies de pel·lícules comunitàries europees i iberoamericanes.

 2. Subvencions per a modernització tecnològica de l'equip de projecció: s'ajuda a l'adquisició d'equipaments audiovisuals necessaris per a la realització de projeccions digitals que compleixin estàndards tècnics adaptats als locals de projecció.

 3. Modernització tecnològica dels sistemes d'expedició i control de taquilla i de comercialització electrònica d'entrades.

  1.2 Els sol·licitants poden presentar-se a una o a diverses modalitats sempre que compleixin els requisits per a cadascuna d'aquestes.

  1.3 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb la modalitat prevista a l'apartat 1.1.a són compatibles amb altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió europea o d'organismes internacionals. En cap cas l'import total de les subvencions, ajuts, ingressos o recursos que es puguin rebre pot superar el cost de l'activitat subvencionada.

  1.4 Les subvencions que es concedeixin d'acord amb les modalitats previstes a l'apartat 1.1.b i c no són compatibles amb altres ajuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i d'organismes dependents, així com d'altres entitats públiques o privades.

  —2 Destinataris/àries

  2.1 Poden optar a les subvencions els titulars de sales d'exhibició cinematogràfica independents, respecte d'aquelles sales que tinguin un màxim de 3 pantalles, radicades en municipis de Catalunya.

  2.2 S'entén, als efectes d'aquestes bases, com a titular d'una sala d'exhibició cinematogràfica independent, la persona física o jurídica que exerceix l'activitat d'exhibició cinematogràfica i el capital majoritari o igualitari de la qual no té caràcter extracomunitari. Així mateix, no ha d'estar participada majoritàriament per empreses de producció o distribució de capital no comunitari, ni n'ha de dependre en funció dels seus òrgans executius, el seu accionariat, la seva capacitat de decisió o la seva estratègia empresarial. Tampoc ha d'estar participada majoritàriament per un operador televisiu, per una xarxa de comunicacions o per capital públic, tinguin o no caràcter comunitari, ni n'ha de dependre en funció dels seus òrgans executius, el seu accionariat, la seva capacitat de decisió o la seva estratègia empresarial.

  2.3 S'entén, als efectes d'aquestes bases, com a sales d'exhibició cinematogràfica, els locals o recintes d'exhibició cinematogràfica oberts al públic i dotats d'una o vàries pantalles destinades a la exhibició cinematogràfica de caràcter comercial mitjançant preu o contraprestació fixat pel dret d'assistència a la projecció de pel·lícules determinades, sigui permanent o de temporada.

  2.4 No poden optar a aquestes subvencions les societats els directius de les quals perceben remuneracions que, segons el criteri motivat de l'òrgan concedent, atenent les circumstàncies de la societat i del perceptor de la remuneració, són manifestament desproporcionades. S'entén per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i d'administració. Per al compliment del que estableix aquest apartat, les societats que sol·liciten subvencions han de donar publicitat a les dites retribucions en la memòria que s'adjunta amb llurs estats comptables.

  —3 Requisits

  Per poder optar a les subvencions, s'han de complir els requisits següents:

 4. Les sales d'exhibició cinematogràfica han d'haver mantingut una activitat d'exhibició regular i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA