RESOLUCIÓ CMC/3205/2009, de 10 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Les Indústries Culturals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

CMC/3205/2009, de 10 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes.

Atès l'acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals adoptat en sessió de 28 d'octubre de 2009, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes.

Resolc:

.1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals de 28 d'octubre de 2009, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes

.2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de novembre de 2009

Lluís Noguera i Jordana

President del Consell d'Administració

Acord

de 28 d'octubre de 2009, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes.

L'article 29.3 de la Llei de l'Estat 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, preveu que, amb l'objectiu de fomentar la permanència i estabilitat de les sales d'exhibició cinematogràfica radicades en petits nuclis urbans o rurals, i del manteniment d'una oferta cultural estable i propera en aquest àmbit, es podrà establir ajuts a les sales d'exhibició independents que tingui accés difícil a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes.

L'article 19 del Reial decret 2062/2008, de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, preveu que els ajuts per a l'accés a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes de sales radicades a petits nuclis urbans o rurals s'han d'establir en col·laboració amb les comunitats autònomes. Aquesta col·laboració, basada en el principi de coresponsabilitat, s'ha d'instrumentar mitjançant conveni. En qualsevol cas, l'article esmentat preveu que la convocatòria, tramitació i atorgament d'aquests ajuts correspon a les comunitats autònomes.

L'Institut Català de les Indústries Culturals ha subscrit un conveni amb el Ministeri de Cultura per a la concessió d'ajuts a sales d'exhibició cinematogràfica a través de les comunitats autònomes, per establir les condicions i compromisos aplicables als ajuts que preveu l'article 29 de la Llei de l'Estat del cinema.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes, que consten en l'annex d'aquest acord.

Annex

Bases

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta línia de subvencions és afavorir l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes.

1.2 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ajuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, de l'Administració de la Generalitat i d'altres entitats públiques o privades, així com amb altres ingressos o recursos.

.2 Destinataris/àries

2.1 Poden optar a les subvencions les empreses d'exhibició cinematogràfica independents inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o empreses...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA