DECRET 59/1989, de 13 de març, pel qual es regula la circulació motoritzada, per a la protecció del medi natural.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 187/1994.

La pràctica d'activitats esportives amb vehicles motoritzats, tant pel que fa a les proves i competicions com a la circulació lliure, necessita d'una normativa que la faci compatible amb la protecció de la natura.

L'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 9 de juliol de 1987 regula la pràctica de proves i competicions esportives, però és evident, i així ho ha demostrat l'experiència en el període de vigència d'aquesta Ordre, que cal una normativa general que reguli tant les proves i competicions esportives motoritzades com la circulació motoritzada lliure en el medi rural.

A proposta dels departaments de la Presidència, de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Les activitats esportives motoritzades i la circulació lliure de motocicletes, automòbils o qualsevol altre vehicle de motor que es realitzin en els terrenys forestals, a més de complir el que estableix la legislació vigent sobre prevenció d'incendis forestals, sobre circulació de vehicles, sobre les característiques dels vehicles i dels circuits o traçats per a la realització de proves amb vehicles a motor, i dels acords, si escauen, amb la propietat privada, s'hauran de realitzar d'acord amb les normes que a continuació s'expressen.

Capítol 1 Competicions motociclistes

Article 2

Motocross Aquesta denominació es refereix a la pràctica de proves i competicions motociclistes de velocitat en circuits o pistes de terra, prèviament traçats o delimitats. 2.1 Les màquines de motocross hauran de circular, tant en els entrenaments com en les competicions, dintre dels circuits expressament concebuts i destinats a aquest esport que, per a major seguretat, hauran d'estar tancats, amb la prohibició de circular pels camins i per les pistes rurals que no formin part del circuit. 2.2 Les instal·lacions i els circuits hauran de situar-se en les zones de serveis que preveuen els plans urbanístics dels diferents municipis per a les instal·lacions esportives. 2.3 La Federació Catalana de Motociclisme elaborarà un catàleg dels circuits de motocross homologats.

Article 3

Enduro o tot terreny Aquesta denominació es refereix a les proves o competicions de regularitat amb motocicletes que han de passar per camins i senderes rurals, com a mínim en el 75% del seu recorregut, i com a màxim en un 25% per carreteres asfaltades. 3.1 Les motocicletes, per realitzar aquesta activitat, i pel fet de transcórrer per carreteres asfaltades en part del circuit, han d'ajustar-se a les normes de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA