DECRET 97/1995, de 21 de febrer, pel qual s'aprova la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 1993 (CCAE-93).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, en el seu article 45.e) estableix com a funcions de l'Institut d'Estadística de Catalunya l'aprovació de normes unitàries per a la classificació de dades i la presentació de resultats per tal de fer possible l'homologació de l'estadística referent a Catalunya dins el context integrat de les estadístiques estatals, comunitàries i internacionals, i en el seu article 23 disposa que correspon a l'esmentat òrgan estadístic de la Generalitat preparar i proposar les normes per les quals s'han de regir les estadístiques de la Generalitat i de les entitats territorials i les característiques tècniques que han de tenir.

L'annex IV.1.2 de la Llei 30/1991, de 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995, estableix com a objectiu del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995 l'elaboració de propostes de normes sobre els diferents sistemes de classificacions disponibles.

El Decret 331/1993, de 28 de desembre, pel qual s'estableix el Programa anual d'actuació estadística per al 1994, inclou la normalització de nomenclatures i classificacions estadístiques i, en particular, l'endegament de propostes d'actualització de la Classificació catalana d'activitats econòmiques a partir de la NACE-Revisió 1 comunitària i la CNAE-93 estatal com a fitxa d'activitat estadística del Programa.

L'article 3 de la Llei 30/1991, de 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya, disposa que el Pla estadístic de Catalunya 1992-1995 és l'instrument marc de col·laboració institucional de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes i empreses, d'una banda, i altres entitats públiques estatals o europees o organitzacions internacionals, d'una altra, per a la progressiva coherència, homogeneïtat i comparabilitat del sistema estadístic de Catalunya amb el seu entorn.

L'Institut Nacional d'Estadística ha elaborat la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-93) en compliment del Reglament del Consell de la Comunitat Econòmica Europea número 3037/1990, de 9 d'octubre, el qual estableix la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques a la Comunitat Europea, d'utilització obligatòria per a totes les estadístiques comunitàries d'activitats econòmiques.

Atès el que disposa l'article 19.2 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística;

Vist que l'Institut d'Estadística de Catalunya, d'acord amb les facultats que li confereixen l'article 45.e) de la Llei 14/1987, de 9...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA