DECRET 193/1989, de 17 de juliol, pel qual s'estableixen les normes sobre l'ordenació i la classificació dels apartaments turístics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 235/1994.

El present Decret ordena i classifica en l'àmbit de Catalunya els apartaments turístics que, sens dubte, suposen avui, en el marc de l'oferta turística del país, una important alternativa.

En efecte, els apartaments turístics, tant per la varietat de les seves modalitats com per la seva importància quantitativa, mereixen una atenció especial. Es tracta d'aconseguir un desenvolupament ordenat d'aquesta activitat amb la finalitat d'obtenir una millora constant en la prestació dels serveis turístics, en benefici dels consumidors i els usuaris, i evitar una competència deslleial que distorsioni l'ordenació del sector.

A proposta del Conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Queden subjectes al present Decret els apartaments turístics i similars que en l'àmbit de Catalunya es destinin empresarialment a allotjament turístic de forma habitual, mitjançant preu. 1.2 Es presumirà l'habitualitat quan es faci publicitat per qualsevol mitjà o quan es faciliti allotjament en dos o més ocasions en un mateix any. 1.3 Per a la seva obertura i funcionament hauran de ser classificats per l'Administració de conformitat amb el que estableixen aquest Decret i les normes que el despleguin.

Article 2

Als efectes del present Decret, podran tenir la qualificació d'allotjaments turístics:

 1. Els apartaments.

 2. Els bungalows.

 3. Les vil·les.

  Article 3

  Els apartaments turístics dedicats a l'allotjament als quals es refereix l'article anterior podran estar integrats en blocs i/o conjunts o constituir unitats d'allotjament o habitatges turístics individualitzats.

  Article 4

  4.1 Es considera apartament turístic tota unitat d'allotjament que, integrada en un edifici amb entrada comuna, disposi, com a mínim, de cuina, saló-menjador, un o més dormitoris i un o més banys. 4.2 Es considera bungalow tota unitat d'allotjament que disposi d'entrada independent i de zones enjardinades d'ús privatiu i, com a mínim, de cuina, saló, menjador, un o més dormitoris i un o més banys. 4.3 Es considera vil·la la unitat d'allotjament amb entrada independent, aïllada i envoltada de jardins, que disposi, com a mínim, de les mateixes peces que l'apartament i el bungalow. 4.4 Les modalitats d'allotjament turístic referides han de complir també les condicions mínimes d'habitabilitat que exigeix el Decret 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiu exigit als habitatges.

  Article 5

  Totes les modalitats d'allotjament a què es refereix aquest Decret hauran de disposar de mobiliari, instal·lacions, serveis i equip en condicions per a la seva ocupació immediata.

  Article 6

  6.1 Són blocs d'apartaments turístics els apartaments, bungalows o vil·les situats en una mateixa edificació o complex i que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA