DECRET 169/1993, de 15 de juny, pel qual es classifiquen diversos centres docents d'ensenyaments artístics com a centres no oficials reconeguts.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Per tal de resoldre les sol·licituds de l'Escola de Música Joventuts Unides, de la Sénia, comarca del Montsià; de l'Acadèmia de Música Aula Musical, de Girona, comarca del Gironès; de l'Escola Municipal de Música d'Olot, comarca de la Garrotxa; de l'Escola de Música de Gràcia, de Barcelona, comarca del Barcelonès; del centre Fusió, Música i Dansa, de Sant Cugat del Vallès, comarca del Vallès Occidental; del centre Escola Municipal de Música de Móra d'Ebre, comarca de la Ribera d'Ebre, en petició de classificació acadèmica com a centres no oficials reconeguts de grau elemental d'ensenyaments musicals, i de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis Gaspar Camps, d'Igualada, comarca de l'Anoia, i de l'Escola Municipal de Belles Arts, de Rubí, comarca del Vallès Occidental, en petició de classificació acadèmica com a centres no oficials reconeguts d'ensenyaments artístics, es van instruir els expedients corresponents.

Malgrat que el Decret 1987/1964, de 18 de juny, sobre reglamentació de centres no oficials d'ensenyaments artístics, ha estat derogat pel Reial decret 389/1992, de 15 d'abril, les peticions esmentades van ser formulades al Departament d'Ensenyament quan el Decret 1987/1964 estava en vigor i a la seva empara, sense que en el Reial decret 389/1992 es reguli transitòriament els expedients en tràmit.

Atès que els esmentats centres compleixen tots els requisits que estableix el Decret 1987/1964, de 18 de juny;

De conformitat amb el principi constitucional de seguretat jurídica, que informa l'actuació de les administracions públiques, i en aplicació del principi de protecció de la confiança legítima, a proposta del conseller del Departament d'Ensenyament i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es classifiquen els centres detallats a l'annex 1 d'aquesta disposició com a centres no oficials reconeguts de grau elemental d'ensenyaments musicals. Els centres queden autoritzats a impartir, amb validesa acadèmica oficial, el grau elemental de les assignatures que es detallen, en cada cas, a l'annex 1 de la disposició. Aquestes autoritzacions tenen l'abast i els efectes que estableixen les disposicions vigents per a aquests centres.

Article 2

Es classifiquen els centres detallats a l'annex 2 d'aquesta disposició com a centres no oficials reconeguts d'ensenyaments artístics. Els centres queden autoritzats a impartir, amb validesa acadèmica oficial, les especialitats que es detallen, en cada cas, a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA