ORDRE ARP/57/2005, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, i es convoquen els corresponents a l'any 2005.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/57/2005, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, i es convoquen els corresponents a l'any 2005.

L'evoluci ó de la ramaderia fonamentada en criteris productius ha portat a un predomini de determinades races i creuaments en decrement d'altres que conserven, però, un alt valor ecològic, cultural, genètic o d'adaptació al medi, l'explotació de les quals convé mantenir de manera rendible.

Les agrupacions de productors d'aquestes races han realitzat diverses actuacions per al coneixement, rescat, millora, promoció i increment de la rendibilitat econòmica d'aquestes races que convé intensificar per assegurar-ne la continuïtat.

Les actuacions s'adrecen a fomentar la gestió tècnica, millora genètica i expansió de les races, incrementar la productivitat dels ramats amb la millora del maneig i la gestió, així com l'aprofitament dels recursos, promoure l'obtenció d'un producte final de qualitat i uns canals de comercialització que permetin incrementar el valor afegit de l'activitat ramadera.

Totes aquestes activitats representen un gravamen tant econòmic com de temps per a les associacions que representen les races i els productors.

El Pla de desenvolupament rural (PDR) preveu, entre les mesures incloses al programa específic de Catalunya, ajuts destinats a fomentar els grups de gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes.

D'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovarles bases reguladores dels ajuts destinats al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats al foment de la gestió tècnica per a la millora de la gestió de les explotacions ramaderes, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicaciód'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 La resolució dels expedients dels ajuts convocats mitjançant aquesta Ordre correspondrà al director general de Desenvolupament Rural. El termini màxim per emetre la resolució serà de sis mesos comptat a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i es notificarà per escrit al sol·licitant. En cas de manca de resolució expressa i notificació en el termini establert, la sol·licitud s'entén desestimada d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, que modifica l'article 81 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA