ANUNCI del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona, sobre notificació a col·legiat.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCI

del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona, sobre notificació a col·legiat.

Després d'haver-se intentat la notificació a l'últim domicili conegut de la senyora ANA QUINTILLA PATIÑO, d'acord amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, mitjançant el present anunci i, respecte als expedients que té incoat al seu nom en aquest col·legi, se li comunica el següent:

. D'acord amb el preveu l'article 3 del Decret 40/1992, de 17 de febrer i l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per poder donar curs a les seves sol·licituds d'autorització per instal·lar una nova oficina de farmàcia a l'ABS LA LLAGOSTA de data 5 d'octubre de 2005. L'ABS de MOLINS DE REI de data 5 d'octubre de 2005, se li comunica que, en un termini de deu dies, a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació, procedeixi a esmenar els defectes i/o aportar la documentació següent:

. certificació nombre habitants censats a l'ABS

. certificació places hoteleres i de càmping

. Justificant d'haver satisfet l'import corresponent a la taxa de tramitació i resolució de l'expedient. (214,40 euros)

En cas de no esmenar els defectes de la vostra sol·licitud i/o presentar la documentació requerida en el termini...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA