RESOLUCIÓ ENS/1910/2011, de 13 de juliol, per la qual s'aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i del màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l'any 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

ENS/1910/2011, de 13 de juliol, per la qual s'aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i del màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l'any 2011.

Mitjançant l'Ordre EDU/122/2009, d'11 de març, modificada per l'Ordre EDU/231/2010, de 7 d'abril, es van aprovar les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster de professorat, i es va obrir la convocatòria per al període 2009-2013 (DOGC núm. 5347, de 26.3.2009).

Un cop formulada la proposta de selecció per part de les comissions de selecció constituïdes en els diferents serveis territorials del Departament d'Ensenyament i en el Consorci d'Educació de Barcelona, és procedent aprovar i fer pública la relació de centres seleccionats a la convocatòria de l'any 2011, d'acord amb el que preveuen les bases 2.3 i 3.3 de l'Ordre EDU/122/2009, d'11 de març, modificada per l'Ordre EDU/231/2010, de 7 d'abril, per al període 2010-2013.

Per tot això,

Resolc:

Aprovar i fer pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i del màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l'any 2011, per al període 2011-2013, que consta a l'annex. Aquests centres s'afegeixen als ja seleccionats els anys 2009 i 2010.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el secretari de Polítiques Educatives en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Lluís Font i Espinós

Secretari de Polítiques Educatives

Annex

Centres seleccionats l'any 2011

Serveis Territorials a Girona
Codi Centre Població
17009710 Escola Empordanet Bisbal d'Empordà, La
17005248 Escola Mas Clarà Bisbal d'Empordà, La
17000421 Cor de Maria Bisbal d'Empordà, La
17000470 Escola Carles Faust Blanes
17002302 Escola-Llar Lluís Maria Mestras i Martí Olot
17002405 Petit
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA