ORDRE JUS/252/2011, de 3 d'octubre, per la qual es modifica la composició del Comitè Tècnic de l'edició de la col·lecció 'Textos Jurídics Catalans' i se'n nomenen els membres.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

JUS/252/2011, de 3 d'octubre, per la qual es modifica la composició del Comitè Tècnic de l'edició de la col·lecció "Textos Jurídics Catalans" i se'n nomenen els membres.

L'Ordre de 24 de juliol de 1989 va crear el Comitè de l'edició de la col·lecció "Textos Jurídics Catalans", adscrit al Departament de Justícia, i en va determinar la composició i el funcionament. L'Ordre esmentada va nomenar els primers membres del Comitè per un termini de dos anys, amb la possibilitat de poder-se renovar, la qual cosa es va fer en anys successius.

Mitjançant l'Ordre JUS/336/2006, de 19 de juny, es va modificar la composició del Comitè Tècnic i es van nomenar els seus membres.

Atès que, en compliment de l'article 2 de l'Ordre de 24 de juliol de 1989, cal designar els membres que han d'integrar el Comitè Tècnic els dos propers anys;

Vista la dedicació del doctor Josep Maria Font i Rius al Comitè de Textos Jurídics Catalans, i vist l'impuls que ha significat la seva col·laboració d'ençà que es va crear, en consideració a la seva voluntat manifesta de renunciar al càrrec de president del Comitè;

D'acord amb les competències atribuïdes per la legislació vigent,

Ordeno:

—1 Nomenar les persones següents membres del Comitè durant els propers dos anys, sens perjudici de renovació:

Tomàs de Montagut i Estragués, president.

Josep Enric Rebés i Solé, vicepresident.

Josep Capdeferro i Pla, secretari.

Joaquín Albareda i Salvadó.

Ferran Badosa i Coll.

Xavier Gil i Pujol.

Manuel Mundó i Marcet.

Jaume de Puig i Oliver.

Josep M. Sans i Travé.

Eva Serra i Puig.

Gabriel Suau Rosselló.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA