DECRET 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, les figures de l'alcalde o alcaldessa i dels regidors o regidores han pres una força i una presencia en la vida pública inqüestionables. Els ajuntaments estan obligats a donar resposta a les demandes constants de la ciutadania en relació amb la qualitat dels serveis que tradicionalment s'han ofert, com també en d'altres emergents sobre els quals se'n reclama el mateix nivell d'exigència. Així doncs, l'ampliació de les polítiques públiques locals ha comportat una major dedicació dels càrrecs electes a les tasques de l'ajuntament i, per extensió, a les que duen a terme en les altres entitats locals en els quals hi són presents.

La Carta Europea de l'Autonomia Local, que va entrar en vigor l'1 de setembre de 1988, concreta que l'estatut de la representació local ha d'assegurar el lliure exercici del seu mandat, i ha de permetre una compensació econòmica congruent amb l'esforç i dedicació que en deriva i, si és el cas, la compensació pels beneficis perduts o una remuneració de la feina feta.

D'acord amb els articles 2, 5 i 160 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i, tal com disposa l'article 9.5 de la Carta Europea d'Autonomia Local, la protecció de les entitats locals més dèbils reclama l'adopció de procediments de compensació financera o mesures equivalents destinades a corregir els efectes del desigual repartiment de les fonts potencials de finançament, així com les càrregues que els incumbeixen. Aquests procediments o mesures no han de reduir la llibertat d'opció de les entitats locals, en el seu propi àmbit de competència.

Tal com indica la legislació de règim local, correspon a les corporacions locals determinar la retribució de les persones membres de les corporacions locals per la seva dedicació exclusiva o parcial, i fixar-ne la quantia. No obstant això, la limitació de recursos econòmics dels municipis més petits a l'hora de satisfer els serveis públics que han de realitzar suposa una limitació a l'hora de poder afavorir la dedicació dels càrrecs electes locals.

L'article 45.8 de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, disposa que amb càrrec a la partida pressupostària del Departament de Governació i Administracions Públiques .Fons de cooperació local. Ajuntaments., en els termes i requisits que es determinin reglamentàriament, entre els quals hi ha d'haver el nombre d'habitants de la població, es poden atribuir, als ajuntaments que reuneixin els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA