DECRET 303/1980, de 29 de desembre, que desplega les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya respecte a les Caixes d'Estalvi.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 172/1994.

Per Decret de la Generalitat 145/1980, de 25 d'agost, fent ús d'allò que disposa l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat de Catalunya va assumir les competències que li corresponen respecte a les Caixes d'Estalvi amb seu social a Catalunya, en el marc de les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat.

Per portar a la pràctica les previsions contingudes en l'esmentat decret, precisant on correspongui l'efectivitat de les mesures previstes, i mentre el Parlament de Catalunya no legisli sobre aquestes matèries ni les Corts Generals de l'Estat elaborin les lleis a què l'Estatut fa referència, correspon al Consell Executiu de la Generalitat, respectant el que disposa la disposició transitòria segona de l'Estatut, desplegar les normes aplicables a les Caixes d'Estalvi.

En aquest sentit, a proposta del Conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.

- Serà necessària l'autorització de la

Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, previ informe del Banc d'Espanya: 1. Per a la creació de noves caixes d'estalvi a Catalunya. 2. Per a la fusió d'entitats ja existents en el territori de Catalunya.

Article segon.

- La Conselleria d'Economia i Finances de

la Generalitat de Catalunya portarà el control de l'acompliment de les normes d'expansió de les caixes d'estalvi i podrà donar les autoritzacions pertinents en els casos excepcionals previstos en la legislació vigent.

Article tercer.

- Les caixes d'estalvi amb domicili

social a Catalunya publicaran la convocatòria d'Assemblea General, ordinària i extraordinària, al Boletín Oficial del Estado, al Diari Oficial de la Generalitat i als periòdics de major circulació del lloc on radiqui la seva seu social, en els termes previstos a l'article cinquè del Reial Decret 2290/1977, de 27 d'agost.

Article quart.

- A partir de l'entrada en vigor del

present Decret, les relacions que el Reial Decret 2290/1977, en els seus articles 10, 14, 17, 18 i 22, disposició transitòria primera i disposicions finals segona i tercera, estableix entre les caixes d'estalvi amb seu social a Catalunya, amb la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat.

Article cinquè.- 1. La Conselleria d'Economia i

Finances vetllarà per l'acompliment, per part de les caixes d'estalvi amb seu social a Catalunya, de les disposicions sobre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA