DECRET 232/2005, de 25 d'octubre, pel qual s'aproven mesures complementàries a les previstes al Decret 90/2005, de 17 de maig, pel qual es determina el règim de pagament de les indemnitzacions a percebre pels afectats amb motiu dels despreniments esdevinguts en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 232/2005, de 25 d'octubre, pel qual s'aproven mesures complementàries a les previstes al Decret 90/2005, de 17 de maig, pel qual es determina el règim de pagament de les indemnitzacions a percebre pels afectats amb motiu dels despreniments esdevinguts en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona.

El Decret 54/2005, de 5 d'abril, pel qual s'aproven mesures complementàries a les previstes pel Decret 16/2005, de 8 de febrer, sobre adopció de mesures per pal·liar els danys ocasionats amb motiu dels despreniments esdevinguts en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona, i el Decret 90/2005, de 17 de maig, pel qual es determina el règim de pagament de les indemnitzacions a percebre pels afectats amb motiu dels despreniments esdevinguts en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona, van establir el règim jurídic d'aquestes indemnitzacions.

En concret, el Decret 54/2005 preveia determinats pagaments d'un sol cop i en forma d'avançaments a compte de futures indemnitzacions a les persones jurídiques o als titulars individuals d'explotacions econòmiques la realització de les quals es portava a terme als immobles a què es referia l'annex del Decret esmentat. És pertinent, en el moment actual i en relació amb determinats tipus d'indemnitzacions, fixar de manera definitiva les quantitats que s'han d'abonar als afectats, així com el seu mecanisme de pagament, i preveure les autoritzacions corresponents per la signatura de convenis amb aquests objectius.

Atès el que s'ha exposat, a proposta dels consellers de Política Territorial i Obres Públiques; d'Economia i Finances; de Comerç, Turisme i Consum; de Benestar i Família, i de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Les persones jurídiques o els titulars individuals d'explotacions econòmiques a què es refereix l'annex del Decret 54/2005, de 5 d'abril, pel qual s'aproven mesures complementàries a les previstes pel Decret 16/2005, de 8 de febrer, sobre adopció de mesures per pal·liar els danys ocasionats amb motiu dels despreniments esdevinguts en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona i que en data 10 de novembre de 2005 estiguin incloses en el cens d'afectats i hagin efectuat la sol·licitud d'indemnització corresponent, tindran dret a percebre amb caràcter definitiu i en concepte d'indemnització les quantitats següents:

3.283 euros per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA