DECRET 284/2004, d'11 de maig, pel qual es dicten normes complementàries relatives a l'especialitat d'obstetrícia i ginecologia en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut, i per al desplegament i organització del Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva en l'àmbit d'aquest mateix organisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 284/2004, d'11 de maig, pel qual es dicten normes complement‡ries relatives a l'especialitat d'obstetrÌcia i ginecologia en l'‡mbit de l'Institut Catal‡ de la Salut, i per al desplegament i organitzaciÛ del Programa d'atenciÛ a la salut sexual i reproductiva en l'‡mbit d'aquest mateix organisme.

MitjanÁant el Decret 84/1985, de 21 de marÁ, de mesures per a la reforma de l'atenciÛ prim‡ria de salut a Catalunya (DOGC n˙m. 527, de 10.4.1985), el Departament de Sanitat i Seguretat Social va iniciar un procÈs de profunda reorganitzaciÛ del sistema sanitari a Catalunya configurant l'atenciÛ prim‡ria de la salut com a pilar fonamental de l'assistËncia sanit‡ria.

Aquest model d'atenciÛ prim‡ria es basa en la delimitaciÛ d'un marc territorial per al desplegament de la xarxa assistencial, la integraciÛ i la coordinaciÛ entre els diferents estaments del personal sanitari i entre els diferents nivells assistencials, i l'assumpciÛ i el desenvolupament d'activitats de prevenciÛ i promociÛ de la salut, atenciÛ psicosocial i rehabilitaciÛ, elements essencials en l'objectiu d'apropament del sistema sanitari a les persones usu‡ries, garantint nivells d'efic‡cia i qualitat en l'atenciÛ assistencial prestada.

Des de mitjans dels anys vuitanta han estat nombroses les disposicions aprovades que han permËs adoptar mesures adreÁades a introduir millores estructurals, organitzatives i funcionals a fi de consolidar aquest nou model sanitari.

D'entre aquestes disposicions, el Decret 284/1990, de 21 de novembre (DOGC n˙m. 1374, de 30.11.1990), va establir el marc normatiu que possibilit‡ la reordenaciÛ de l'atenciÛ de les especialitats mËdiques compreses en el segon grup d'especialitats a quË es refereix l'article 1.2.b) del Decret 84/1985, de 21 de marÁ, abans esmentat, revertint en una coordinaciÛ mÈs estreta dels diferents nivells de l'atenciÛ sanit‡ria i afavorint l'eficiËncia del sistema.

A aquesta mateixa filosofia respon el Decret 283/1990, de 21 de novembre, pel qual es crea el Programa sanitari d'atenciÛ a la dona (DOGC n˙m. 1374, de 30.11.1990), que establÌ normes per a la vinculaciÛ a aquest Programa dels professionals sanitaris implicats. Aquest Programa sanitari va nÈixer en l'‡mbit de l'atenciÛ prim‡ria com a primer graÛ d'accÈs del ciutad‡ a l'atenciÛ maternoinfantil i els aspectes que hi sÛn relacionats i, amb l'objectiu prioritari d'aconseguir una atenciÛ sanit‡ria integral a la dona, en els aspectes relatius a l'orientaciÛ i la planificaciÛ familiar, l'educaciÛ maternal, l'embar‡s, el part, i la resta d'estats fisiolÚgics i malalties directament relacionats amb el seu sexe.

En la implementaciÛ d'aquest Programa sanitari com a programa propi de l'atenciÛ prim‡ria, es van adoptar mesures amb l'objectiu de facilitar la coordinaciÛ amb l'assistËncia hospital‡ria, preveient la vinculaciÛ dels professionals, personal facultatiu i personal llevador, a l'esmentat Programa. Pel que fa al personal facultatiu especialista en obstetrÌcia i ginecologia, aquestes mesures van establir-se en el Decret 139/1995, de 18 d'abril, pel qual es dicten normes per a la reordenaciÛ de l'atenciÛ de diverses especialitats mËdiques (DOGC n˙m. 2045, de 3.5.1995), que continuant el procÈs endegat amb les normesanteriorment citades reorden‡ l'atenciÛ de determinades especialitats que es desenvolupen en l'‡mbit extrahospitalari.

A partir de l'experiËncia assolida d'enÁ‡ la creaciÛ del Programa sanitari d'atenciÛ a la dona, des de la convicciÛ que el procÈs de reforma de l'atenciÛ prim‡ria Ès essencialment din‡mic, millorable en alguns aspectes i sostret, per tant, de plantejaments dogm‡tics i poc flexibles, i de conformitat amb els principis d'integraciÛ de serveis, simplificaciÛ, racionalitzaciÛ, efic‡cia i eficiËncia de l'organitzaciÛ sanit‡ria que estableix la Llei 15/1990, de 9 d'abril, d'ordenaciÛ sanit‡ria de Catalunya, escau revisar determinats aspectes organitzatius i de gestiÛ de recursos humans del procÈs d'implementaciÛ d'aquest recurs assistencial en l'‡mbit de l'Institut Catal‡ de la Salut. Aquesta revisiÛ se centra en la diversificaciÛ de l'atenciÛ especialitzada per part dels professionals d'obstetrÌcia i ginecologia que depenen d'aquest Institut, preveient que aquesta atenciÛ es pugui assumir tambÈ per professionals directament vinculats a l'‡mbit de l'atenciÛ prim‡ria. Alhora, es modifica la denominaciÛ del Programa sanitari d'atenciÛ a la dona als efectes de posar Ëmfasi en la perspectiva assistencial, preventiva, de promociÛ i d'educaciÛ, a travÈs d'una referËncia global a

la salut sexual i reproductiva, regularitzant normativament la denominaciÛ que, des de l'any 2001, es ve utilitzant en l'‡mbit sanitari de forma habitual.

En conseq¸Ëncia, d'acord amb el queestableix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de novembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic, d'acord amb el dictamen de la ComissiÛ JurÌdica Assessora, a proposta de la consellera de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberaciÛ prËvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret tÈ per objecte satisfer les finalitats seg¸ents:

a)†Complementar, en l'‡mbit de gestiÛ de l'Institut Catal‡ de la Salut, la regulaciÛ sobre l'atenciÛ especialitzada en obstetrÌcia i ginecologia vinculada al Programa d'atenciÛ a la salut sexual i reproductiva, nova denominaciÛ que es dÛna a partir d'ara al Programa sanitari d'atenciÛ a la dona.

b)†Establir criteris d'ordenaciÛ del Programa d'atenciÛ a la salut sexual i reproductiva en l'‡mbit de l'Institut Catal‡ de la Salut, incloses mesures organitzatives i condicions de treball de professionals de l'atenciÛ prim‡ria que hi presten els seus serveis.

Article 2

¿mbit d'aplicaciÛ

2.1††En l'‡mbit de l'estructura organitzativa de l'Institut Catal‡ de la Salut, el Programa d'atenciÛ a la salut sexual i reproductiva s'implanta en ‡mbits territorials que abasten una o diverses ‡rees b‡siques de salut. Cadascun d'aquests ‡mbits d'implantaciÛ constitueixen una unitat productiva concreta, amb la seva prÚpia identitat de gestiÛ i d'organitzaciÛ assistencial, adscrita al servei d'atenciÛ prim‡ria corresponent de la DivisiÛ de l'AtenciÛ Prim‡ria de l'Institut Catal‡ de la Salut.

2.2††Les activitats assistencials del Programa d'atenciÛ a la salut sexual i reproductiva es duran a terme pel conjunt de facultatius i facultatives especialistes en obstetrÌcia i ginecologia i pels llevadors i llevadores que siguin adscrits en cadascun dels ‡mbits territorials d'implantaciÛ.

2.3††El personal sanitari vinculat al Programa, en el marc de les funcions prÚpies de la seva categoria professional, assumir‡ l'atenciÛ individual i col∑lectiva de la poblaciÛ de referËncia.

Article 3

Modalitats de prestaciÛ de l'atenciÛ especialitzada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA