ORDRE ARP/172/2005, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es convoquen els corresponents a l'any 2005.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/172/2005, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es convoquen els corresponents a l'any 2005.

L'Ordre d'1 d'agost de 1996 (DOGC núm. 2247, de 23.8.1996), sobre ajuts en matèria agrària, establia una sèrie d'ajuts en matèria agrària, pesquera i forestal, i en concret a la secció 1 implantava una línia d'ajuts per a la capacitació professional agrària, amb un caràcter complementari als ajuts del règim general i des de la perspectiva de la millora de la qualificació dels professionals del sector agrari.

Atès el temps transcorregut des de la publicació d'aquesta Ordre i vista l'experiència adquirida en la concessió d'aquests ajuts, cal actualitzar-la.

En conseqüència s'ha procedit a racionalitzar la concessió i adaptar-la a la nova normativa en matèria de subvencions, d'acord amb els recursos econòmics disponibles per a l'any 2005.

D'acord amb el que disposa l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts corresponents a l'any 2005 d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Les sol·licituds presentades fora de termini es consideraran desestimades.

2.3 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria seran a càrrec de l'aplicació pressupostària 1703D/485170000/4226 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2005, per un import màxim de 180.000 euros.

Disposició derogatòria

Queda derogada la secció 1 de l'Ordre d'1 d'agost de 1996, sobre establiment d'ajuts en matèria agrària (DOGC núm. 2247, de 23.8.1996).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 d'abril de 2005

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

Bases reguladores

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposin les lleis de pressupostos corresponents de la Generalitat de Catalunya.

.2 Objecte dels ajuts

S'estableix una línia d'ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària.

.3 Beneficiaris

Poden ser beneficiaris dels ajuts que estableix aquesta Ordre els alumnes que cursen els cicles formatius, el curs preparatori per a la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior, i els ensenyaments de formació i capacitació agrària bàsica, organitzats pels centres i les escoles de capacitació agrària del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, durant el curs escolar 2004-2005.

.4 Requisits dels beneficiaris

4.1 Els beneficiaris han de tenir residència a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA