ORDRE AAM/72/2011, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/72/2011, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) mitjançant la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, té com a objectiu, entre altres, executar i fer el seguiment de les polítiques, les estratègies, els programes i els plans en matèria de formació del món agrari i rural, així com executar les actuacions adreçades a la formació dels agricultors i les agricultores, els ramaders i les ramaderes i altres operadors de l'àmbit rural.

Per tal de donar compliment a aquests objectius s'impulsen diferents activitats de foment entre les quals destaquen els ajuts complementaris dels que, si escau, pugui atorgar el Ministeri d'Educació a cada curs escolar per a l'alumnat de nivells postobligatoris no universitaris, i que inclouen diferents modalitats d'ajuts com ho són els compensatoris, els de desplaçament (transport interurbà), els de material didàctic, i per residència obligatòria per raó d'estudis fora del domicili familiar. També són complementaris de qualsevol altre ajut que pugui ser atorgat en matèria de formació agrària a l'alumnat que cursa estudis als centres i les escoles de capacitació agrària del DAAM.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a la formació dels alumnes que cursen formació professional agrària a les escoles i els centres de capacitació agrària del DAAM mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària corresponents a l'any 2011, curs escolar 2010-2011, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació de l'Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG06D/480000101/3351/0000 del pressupost del DAAM per a l'any 2011, dotada amb un import de 75.000,00 euros, i un import addicional estimat de 75.000,00 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajuts és el Servei de Formació Agrària.

2.5 L'òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general d'Innovació Rural, el cap o la cap del Servei de Formació Agrària i el cap o la cap del Servei de Transferència Tecnològica.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de cinc mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altres que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar que estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es publicaran al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/ fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les escoles i els centres de capacitació agrària.

Disposició addicional

Les sol·licituds no resoltes acollides a l'Ordre AAR/217/2010, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària, es podran resoldre amb càrrec a la partida pressupostària esmentada a l'article...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA